Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12419
Title: Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri İle sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi
Other Titles: Examination of relationship between student teachers’ time management skills and test anxiety levels
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Güleç, Selma
Kahraman, Pınar Bağçeli
Sezer, Gönül Onur
Keywords: Zaman yönetimi
Öğretmen adayı
Sınav kaygı düzeyi
Akademik başarı
Time management
Student teacher
Test anxiety level
Academic achievement
Issue Date: 25-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, S. vd. (2013). “Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri İle sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 26(2), 343-358.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğretmen adaylarının akademik başarılarına göre zaman yönetim puan ortalamaları ve sınav kaygısı puan ortalamaları arasındaki farklılığı belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının zaman yönetimi ve sınav kaygısı ölçeğinden aldıkları puanlar hesaplanmış aralarındaki ilişki alt boyutları ele alınmış ve incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 78’i kız, 36’sı erkek toplam 114 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma sonunda, araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının akademik başarıları ve zaman yönetim becerileri ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının toplam zaman yönetimi ile sınav kaygı ölçeği alt boyutu olan kuruntu arasında, zaman yönetimi envanterinin alt boyutlarından olan zaman tutumları ile toplam sınav kaygısı ve sınav kaygısı alt boyutundan olan kuruntu arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
The present study aims to examine student teachers’ time management skills and test anxiety levels and also try to determine the difference(s) between mean scores of their time management skills and those of text anxiety according to their academic achievement levels. To achieve this aim, the scores that student teachers obtained from the time management questionnaire and test anxiety scale were calculated and the relationship between them was examined dealing with their sub-dimensions. The sample group of the study consisted of 78 female and 36 male student teachers studying at the Elementary Education Department, Education Faculty, Uludag University. In the end of the present study, significant differences were found between the student teachers’ time management skills and their subdimensions with respect to their academic achievement levels. Moreover, negative relationships were found between the student teachers’ total time management scores and their apprehension levels, which is one of the sub-dimensions of the test anxiety scale and between their time attitudes, which is one of the sub-dimensions of time management inventory, and the total test anxiety scores and their apprehension levels, which is one of the sub-dimensions of test anxiety.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153506
http://hdl.handle.net/11452/12419
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2013 Cilt 26 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_2.pdf369.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons