Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12189
Title: Ali Canip Yöntem’in Cumhuriyet Döneminde edebiyat öğretimi için hazırladığı ders kitapları
Other Titles: Textbooks prepared by Ali Canip method for literature teaching in the republic period
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü.
Ogur, Erol
Keywords: Ali Canip Yöntem
Edebiyat ders kitapları
Edebiyat programları
Edebiyat
Türk Edebiyatı Antolojisi
Naima Tarihi
Leyla ve Mecnun
Epope ve Edebî Nevilere Dair Malumat
Literature coursebooks
Literature programs
Literature
Turkish Literature Antology
Naima History
Leyla and Mecnun
Knowledge about Epope and Literary Types
Issue Date: 1-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ogur, E. (2009). “Ali Canip Yöntem’in Cumhuriyet Döneminde edebiyat öğretimi için hazırladığı ders kitapları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 22(2), 379-395.
Abstract: Cumhuriyet’in ilanından sonra kültür inkılabının bir sonucu olarak 1924 yılında ilk ve orta dereceli okulların programları yeniden yapılmıştır. Bu programlara uygun ders kitapları çeşitli zamanlarda basılmış, okullarda okutulmuştur. Ali Canip Yöntem, 1924 Türkçe-Edebiyat Programının liselerin I. Sınıf programına uygun olarak tür ve şekil bilgisi öğretimine yönelik Edebiyat adlı ders kitabını yazmıştır. Ali Canip’in yazdığı ders kitabı, daha sonraki program değişiklikleriyle de uygun hale getirilerek 1943 yılına kadar 14 baskı yapmış, okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Ali Canip Yöntem, 1931 ve 1934’de iki defa basılan Türk Edebiyatı Antolojisi’ni; yardımcı ders kitabı olarak da Türk Edebiyatından Numuneler: Naima Tarihi (1927), Leyla ve Mecnun (1927), Cihan Edebiyatından Numuneler: Epope ve Edebî Nevilere Dair Malumat (1927) adlı kitapları kaleme almıştır. Araştırma, Ali Canip Yöntem’in yazdığı ders ve yardımcı ders kitapları ile Cumhuriyet dönemindeki edebiyat öğretimine yaptığı katkıları ortaya koymayı amaçlamaktadır.
After the decleration of republic and as a result of the cultural revolution in 1924, the programs of the primary and secondary level schools were replanned. The coursebooks appropriate for these programs were published at various times and used at schools. Ali Canip Yöntem penned the coursebook entitled ‘Literature’ to be used in the teaching of type and form in literature in accordance with the 1924 ninth grade Turkish-Literature Program. The published 14 times with necessary modifications until 1943 and used at schools as a corsebook. Ali Canip Yöntem penned his Turkish Literature Antology published twice in 1931 and 1934 and also as a workbook he penned the books entitled ‘Samples from Turkish Literature: Naima History (1927), Leyla and Mecnun (1927)’, and ‘Samples from Cihan Literature: Knowledge about Epope and Literary Types (1927). The present study aims to reveal the coursebooks and the workbooks penned by Ali Canip Yöntem and his contributions to literature education during the Republican Period.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153372
http://hdl.handle.net/11452/12189
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2009 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_4.pdf288.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons