Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12134
Title: Differential equation solver simulator for runge-kutta methods
Other Titles: Runge-kutta yöntemleri için diferansiyel denklem çözüm simülatörü
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Hatun, Metin
Vatansever, Fahri
Keywords: Ordinary differential equation
Runge-Kutta methods
Simulator
Adi diferansiyel denklem
Runge-Kutta yöntemleri
Simülatör
Issue Date: 19-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatun, M. ve Vatansever, F. (2016). "Differential equation solver simulator for runge-kutta methods". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(1), 145-161.
Abstract: Many of problems in engineering and science is modeled by differential equations mathematically, therefore their solutions have an important role. Various methods have been developed for analytical or numerical solutions of differential equations. In proportion to the development of technology, the numerical solution methods are utilized widely. In particular, the main objectives in real time applications are to reach the correct solution as soon as possible with minimal processing and maximum precision. In the performed study, a simulator that contains Runge-Kutta based forty-eight methods was developed for numerical solution of differential equations. In the user friendly simulator which can be used also for educational purposes, the solution of defined differential equation under the specified initial condition with given step size or according to the number of points requested within the specified range can be obtained by the selected method. Solutions can be presented to the user both numerical (step values, computation time) and graphically; also the subject explanations about the methods/solutions can be given. Furthermore, the comparative solutions (performance analysis) can be implemented by the simulator. So, the users can realize the numerical solutions of differential equations with different methods by the simulator; the students learn the methods in this field visually with the aid of subject explanation and can implement step by step; the designers can choose the most appropriate method easily, effectively and accurately for their systems by the comparative analysis.
Mühendislik ve fen bilimlerine ait problemlerinin birçoğu diferansiyel denklemlerle matematiksel olarak modellenmekte, dolayısıyla çözümleri önemli yer tutmaktadır. Diferansiyel denklemlerin analitik veya sayısal çözümleri için çok sayıda yöntemler geliştirilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle orantılı olarak sayısal çözüm yöntemlerinden yoğun bir şekilde faydalanılmaktadır. Özellikle gerçek zamanlı uygulamalarda en az işlemle, en kısa sürede, en yüksek hassasiyetle, en doğru çözüme ulaşmak başlıca hedeflerdendir. Gerçekleştirilen çalışmada, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü için Runge-Kutta tabanlı 48 yöntemi içeren bir simülatör geliştirilmiştir. Kullanıcı dostu ve eğitim amaçlı da kullanılabilecek simülatörde tanımlanan diferansiyel denklemin, belirtilen başlangıç koşulu altında, verilen adım boyutu veya nokta sayısına göre, istenen aralıktaki çözümü seçilen yöntemle elde edilebilmektedir. Çözümler kullanıcıya hem sayısal (adım değerleri, hesaplama süresi vb.) hem de grafiksel olarak sunulabilmekte; bunun yanında yöntemlerle/çözümlerle ilgili konu anlatımları da verilebilmektedir. Ayrıca simülatörle karşılaştırmalı çözümler (performans analizleri) de gerçekleştirilebilmekte. Böylece simülatör ile kullanıcılar farklı yöntemlerle diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini gerçekleştirebilmekte; öğrenciler bu alandaki yöntemleri konu anlatımı destekli görsel olarak öğrenip adım adım uygulayabilmekte; tasarımcılar da karşılaştırmalı analizlerle sistemleri için en uygun yöntemi kolay, etkin ve doğru bir şekilde seçebilmektedirler.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262953
http://hdl.handle.net/11452/12134
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_11.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons