Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1207
Title: Emlak vergisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Property tax and evaluation of Turkey application: Problems and solution proposals
Authors: Gerçek, Adnan
Bolahatoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Emlak vergisi
Belediye vergisi
Emlak vergisi sorunları
Faktör analizi
Property tax
Municipal tax
Property tax problems
Factor analysis
Issue Date: 22-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolahatoğlu, M. (2018).Emlak vergisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma emlak vergisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesini analiz etmekte, emlak vergisinde yaşanan sorunlara çözüm üretmekte ve bu konuda öneriler sunmaktadır. Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı emlak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye'de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisnalar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için emlak vergisi değerlemesinin nitelikli uzman kişiler tarafından üstlenilmesi, vergi oranlarının standart hale getirilmesi, muafiyet ve istisnaların en aza indirilerek adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Emlak vergisi ile ilgili problemleri ayrıntılı olarak irdelemek ancak bu problemlere ilişkin alan araştırması yaparak mümkün olacağından; bu çalışmada emlak vergisinde yaşanan sorunlara ilişkin alan araştırması ve değerlendirilmesine yönelik bir analiz yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yapılan anket ve analiz çalışmaları kapsamında emlak vergisinde yaşanan sorunlara ilişkin alan araştırması ve değerlendirilmesi ortaya konmuştur. Yapılan bu analizler emlak vergisinde yaşanan uygulama sorunları öne çıkarılmıştır. Ayrıca emlak vergisi mükelleflerinin emlak vergisi bilinci, vergi ödeme isteği, vergide adalet ve değer yargıları irdelenmiştir. Söz konusu çalışma ile ülkemizde "emlak vergisinde yaşanan sorunlara ilişkin faktörler" anket yoluyla tespit edilmiş, emlak vergisinde yaşanan sorunlara ilişkin faktörlerin derecelendirilmesi yapılarak anket sonuçlarından hareketle emlak vergisinde yaşanan sorunlara yönelik çözümlere katkı sağlayacak öneriler ortaya konmuştur.
This study analyzes the property tax and an assessment of Turkey practice, solutions to problems being experienced in property taxes and provide recommendations in this regard. Property tax only because of the taxation of real estate is a proprietary tax type. As property tax in Turkey France, United Kingdom, United States and Germany is the most important revenue sources of local authorities. However, property tax revenues vary thats why different property tax rates, exemptions and exceptions in each country. Turkey has experienced significant problems in the valuation and calculation of property tax, widely-applied exemptions and exceptions leads to serious injustice. To resolve these issues, it is necessary that property tax valuation should be undertaken by qualified experts, standardization of tax rates, exemptions and exceptions should be minimized and injustices should be eleminated. Since it is possible to investigate the problems related to the property tax in detail, by conducting field research on these problems; an analysis was carried out to investigate and evaluate the field related to property tax problems in this study. In the scope of the survey and analysis studies made according to the results of the study, field research and evaluation related to problems in property tax have been revealed. These analyzes emphasize practical problems experienced in property tax. In addition, property tax taxpayer property tax awareness, tax payment request, tax justice and value judgments have been examined. With this study, the factors related to the problems experienced in the property tax were determined through the questionnaire and the factors related to the problems experienced in the property tax were graded and suggestions were suggested to contribute to the solutions to the problems in the property tax by moving from the survey results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1207
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506481.pdf4.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons