Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12047
Title: Genetik algoritma tabanlı PID kontrolör simülatörü tasarımı
Other Titles: Design of PID controller simulator based on genetic algorithm
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Vatansever, Fahri
Şen, Deniz
Keywords: PID
Genetik algoritma
Ziegler-Nichols yöntemi
Cohen-Coon yöntemi
Chien Hrones Reswick yöntemi
Wang-Juang-Chan yöntemi
Genetic algorithm
Ziegler-Nichols method
Cohen-Coon method
Chien Hrones Reswick method
Wang-Juang-Chan method
Issue Date: 13-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, F. ve Şen, D. (2013). "Genetik algoritma tabanlı PID kontrolör simülatörü tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 7-18.
Abstract: Sistem denetimi alanında PID (oransal-integral-türevsel) kontrolörler önemli yer tutmaktadır. Sistemin zaman veya frekans bölgesi verilerinden faydalanılarak; sistem özelliklerine uygun, belirli ölçütler altında, bu tür kontrolörlerin tasarımı için Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Chien Hrones Reswick (CHR), Wang-Juang-Chan gibi değişik yöntemler mevcuttur. Bilgisayar ve yapay zekâ alanındaki gelişmelere paralel olarak genetik algoritmaların da kontrol sistemlerindeki uygulamaları artmaktadır. Bu çalışmada, PID kontrolörlerin tasarımları hem klasik yöntemlerle hem de genetik algoritmalarla gerçekleştirilerek karşılaştırmalı sonuçlar analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, eğitim amaçlı da kullanılabilecek grafiksel arayüz programı tasarlanmıştır. Program ile transfer fonksiyonları girilen sistemler için uygun P, PI ve PID kontrolör katsayıları hem seçilen klasik yöntemlerle hem de genetik algoritmalarla hesaplanmakta; sisteme ait birçok parametre ve cevap eğrileri hem sayısal hem de grafiksel olarak karşılaştırmalı sunulabilmektedir.
PID (Proportional Integral and Derivative) controllers take an important place in the field of system controlling. Various methods such as Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Chien Hrones Reswick (CHR) and Wang-Juang-Chan are available for the design of such controllers benefiting from the system time and frequency domain data. These controllers are in compliance with system properties under certain criteria suitable to the system. Genetic algorithms have become widely used in control system applications in parallel to the advances in the field of computer and artificial intelligence. In this study, PID controller designs have been carried out by means of classical methods and genetic algorithms and comparative results have been analyzed. For this purpose, a graphical user interface program which can be used for educational purpose has been developed. For the definite (entered) transfer functions, the suitable P, PI and PID controller coefficients have calculated by both classical methods and genetic algorithms and many parameters and responses of the systems have been compared and presented numerically and graphically.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202623
http://hdl.handle.net/11452/12047
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_2.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons