Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11974
Başlık: Farklı ısıl işlem koşullarındaki 2024 aluminyum alaşımlarının korozyon sonrası mekanik özelliklerindeki kaybın belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of loss in mechanical properties of 2024 aluminum alloys in different heat-treated-state after corrosion
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Aydın, Hakan
Bayram, Ali
Anahtar kelimeler: 2024 aluminyum alaşımı
Yaşlandırma
Korozyon
Çekme özellikleri
2024 aluminum alloy
Ageing
Corrosion
Tensile properties
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, H. ve Bayram, A. (2010). "Farklı ısıl işlem koşullarındaki 2024 aluminyum alaşımlarının korozyon sonrası mekanik özelliklerindeki kaybın belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 159-168.
Özet: Bu çalışmada, 510 o C sıcaklığında 2,5 saat bekleme süresinde katı eriyiğe alınan 2024 Al alaşımlarına W, T4, T6 (100o C-10h), T6 (190o C-10h) ve O ısıl işlem koşulları uygulanmıştır. Üretilen alaşım gruplarının iç yapılarını belirlemek üzere ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Çekme deneyi için hazırlanan numuneler atmosfere açık koşullarda ve oda sıcaklığında %3,5’luk NaCl çözeltisi içerisinde statik daldırma korozyon deneylerine tabi tutulmuşlardır. Korozyon süresi olarak 2 ay alınmıştır. Numunelere korozyon öncesi ve sonrası çekme deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak korozyon sonrası mukavemette ve uzama oranında meydana gelen kayıplar tespit edilmiştir. En düşük kayıp T4 koşulundaki numunelerde meydana gelirken, en yüksek kaybın ise W koşulundaki numunelerde olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the solution treatment of all 2024 Al-alloys was conducted at 510°C for 2,5 hour. Then, the solution heat-treated 2024 Al-alloys were subjected to the various heat treatments which are W, T4, T6 (100o C-10h), T6 (190o C-10h) and O temper conditions. The microstructure of the alloys were examined by optical and scanning electron microscopy (SEM). Static immersion corrosion tests for the tensile samples were carried out in a 3.5 wt. % NaCl solution for 2 months, open to air, at room temperature. The tensile tests of the specimens were carried out before and after corrosion. The results obtained were compared and the losses occurring in the strength and elongation after corrosion were determined. The minimum loss was observed in T4 heat treatment while the maximum loss was occurred in W heat treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202708
http://hdl.handle.net/11452/11974
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 15 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_13.pdf1.45 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons