Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11962
Title: Bitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileri
Other Titles: Environmental effects of plant growth regulators (PGR)s and some solutions proposal
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Morsünbül, Tülay
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Üstün, Gökhan E.
Yonar, Taner
Keywords: Bitki gelişim düzenleyici
Ekosistem
Çevre kirliliği
Toksisite
Plant growth regulators
Ecosystem
Environmental pollution
Toxicty
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Morsünbül, T. vd. (2010). "Bitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-11.
Abstract: Gelişen dünya, artan nüfus ile beraber, gıda ve gıda ürünlerine olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Artan bu ihtiyacın karşılanması amacıyla tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik bitki gelişim düzenleyicileri(BGD) yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş kapsamlı bir literatür araştırması gerçekleştirilerek hazırlanan bu çalışmada, BGD’lerin tanımı yapılmış, toksik karakterli bu maddelerin tarımda kullanımı sırasında yapılan yanlışlıklar ve aşırı doz uygulamalarının ekosisteme ve canlılar üzerinde yaratacağı olumsuz yöndeki potansiyel etkileri irdelenmiştir. BGD temin eden çeşitli kuruluşlar ile ürün yetiştiricilerinin yeterli eğitim ve bilinç düzeyine ulaşması gerekliliğinin vurgulandığı çalışmada, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler ile alınması gereken tedbirler tartışılarak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Development of the world and increasing population also increases food demand. With the aim of the meet the increasing demand, plant growth regulators (PGR)s are commonly using for to raise agricultural productivity. In this well rounded literature study, PGRs were determined, potential harms of incorrect use and applying excess doses of PGRs to the ecosystem were examined. Necessitiy of having enough knowledge and consciousness of PGR transactors and food producers were emphasized and suggestions about solving the existing problems were evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202696
http://hdl.handle.net/11452/11962
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_1.pdf435.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons