Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11885
Title: Tekrarlamalı Gauss-Seidel yardımcı değişkenler algoritması ile transfer fonksiyonu parametrelerinin yansız tahmini
Other Titles: Unbiased estimation of transfer function parameters with recursive Gauss-Seidel instrumental variables algorithm
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Hatun, Metin
Koçal, Osman Hilmi
Keywords: Sistem belirleme
Parametre tahmini
Gauss-Seidel
Yardımcı değişkenler
Yansız tahmin
Yakınsama analizi
System identification
Parameter estimation
Instrumental variables
Unbiased estimation
Convergence analysis
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatun, M. ve Koçal, O. H. (2007). "Tekrarlamalı Gauss-Seıdel yardımcı değişkenler algoritması ile transfer fonksiyonu parametrelerinin yansız tahmini". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 51-59.
Abstract: Bu makalede, doğrusal zamanla değişmeyen ayrık-zamanlı sistemlerin transfer fonksiyonu parametrelerini yansız olarak tahmin etmek için, Gauss-Seidel iterasyonları ile yardımcı değişkenlerin birlikte kullanıldığı tekrarlamalı bir algoritma önerilmiştir. Ayrıca, önerilen algoritmanın stokastik yakınsama analizi yapılmış ve yardımcı değişkenlerin kullanılması durumunda ölçme gürültüsünün renkli gürültü olması durumunda bile normal denklemlerin optimum çözümünü veren yansız bir kestireç olduğu gösterilmiştir. Önerilen algoritma, yapılan bir simülasyon çalışmasıyla bir örnek ikinci derece sistemin transfer fonksiyonu parametrelerinin tahmin edilmesinde kullanılmış ve benzer algoritmalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen algoritmanın işlem yükü ve yakınsama hızı açısından diğer algoritmalara iyi bir alternatif olduğu görülmüştür.
In this paper, a recursive algorithm based on the use of Gauss-Seidel iterations and instrumental variables together is introduced for unbiased estimation of transfer function parameters of linear time invariant discrete-time systems. Furthermore, a stochastic convergence analysis of the proposed algorithm is performed and it is shown that the proposed algorithm is an unbiased parameter estimator that gives optimum solution of normal equations even if the measurement noise is colored. The proposed algorithm is used for estimation of transfer function parameters of a sample second order system and compared with similar algorithms by a simulation study. According to the results obtained, it is shown that the proposed algorithm is a good alternative to the others by viewpoints of computational complexity and convergence rate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202785
http://hdl.handle.net/11452/11885
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_6.pdf239.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons