Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11837
Title: Karasuyun arazide arıtım yöntemiyle bertarafı
Other Titles: Land disposal of olive oil vegetation water
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Kocaer, F. Olcay
Uçaroğlu, Selnur
Başkaya, Hüseyin Savaş
Keywords: Araziye uygulama
Karasu
Kolon çalışması
Sızıntı suyu
Toprak
Column trial
Land application
Leachate
Soil
Vegetation water
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaer, F. O. vd. (2004). "Karasuyun arazide arıtım yöntemiyle bertarafı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-77.
Abstract: Son yıllarda, yüksek kirlilik potansiyeline sahip zeytinyağı endüstrisi karasularının araziye verilerek bertarafı, üzerinde önemle durulan bir alternatif olarak gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, Bursa Demirtaş bölgesinden alınan tınlı bir tarım toprağına 100 m3 /ha oranında karasu uygulanarak bir lizimetre deneyi yürütülmüş, kolonlara verilen karasu hacmi kadar sızıntı suyu kolon diplerinden toplandıktan sonra sızıntı suları ile kolonlardan boşaltılan toprak katmanlarındaki bazı kimyasal parametrelerin değişimleri incelenmiştir. Sonuçlar, kullanılan tınlı toprağın, karasuyun organik ve inorganik kirliliğini azaltmada oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Karasu uygulamasıyla özellikle 0-20 cm’lik yüzey toprağında organik karbon, azot, fosfor ve iletkenlik değerlerinin belirgin bir artış gösterdiği görülmüştür.
Land disposal of vegetation water from olive oil mills with high pollution potential has become of increasing importance in recent years. In this study, a column trial was conducted and the vegetation water from Edremit region was applied to loamy soil samples which were taken from Bursa Demirtaş region with doses of 100 m3 /ha. The variations of some chemical parameters in leachates and soil samples were evaluated. The results of the study indicated that loamy soil was very effective in reducing organic and inorganic pollution of vegetation water. Application of vegetation water significantly increased the organic carbon, nitrogen, phosphorus and conductivity of the upper (0-20 cm) soil layer.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202838
http://hdl.handle.net/11452/11837
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_7.pdf187.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons