Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11830
Title: Ardışık zamanlı kesikli biyo-reaktörde biyolojik nutrient gideriminde hidrolik alıkonma süresinin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of hydraulic residence time in biological nutrient removal in a sequencing batch reactor
Authors: Kargı, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Uygur, Ahmet
Başkaya, Hüseyin Savaş
Keywords: Hidrolik alıkonma süresi
Nutrient giderimi
Ardışık kesikli reaktör
Hydraulic residence time
Nutrient removal
Sequencing batch reactor
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygur, A. vd. (2004). "Ardışık zamanlı kesikli biyo-reaktörde biyolojik nutrient gideriminde hidrolik alıkonma süresinin optimizasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 161-169.
Abstract: Ardışık kesikli işletme ile sentetik atıksudan nutrient giderimi farklı hidrolik alıkonma sürelerinde çalışıldı. Nutrient giderme prosesi anaerobik (An), anoksik (Anok), oksik (Ok), anoksik (Anok), oksik (Ok) ve çökeltme fazlarını içerir. Her bir basamağın hidrolik alıkonma zamanları değişirken çamur yaşı 10 günde sabit tutulmuştur. KOİ, azot (NH4-N, NO3-N) ve fosfat (PO4-P) gideriminde herbir basamağın hidrolik alıkonma sürelerinin etkileri araştırılmıştır. Maksimum nutrient giderimiyle sonuçlanan optimum alıkonma zamanı bulunmuştur. En yüksek gözlenen organik karbon, azot (NH4-N ve NO3-N) ve fosfat (PO4-P) giderme verimleri sırasıyla %96, %87, %81 ve %90 olup 2/1/4,5/1,5/1,5 saatlerde An/Anok/Ok/Anok/Ok işletimiyle sağlanmıştır.
Nutrient removal from synthetic wastewater by sequencing batch operation was studied at different hydraulic residence times. The nutrient removal process was consisted of anaerobic (An), anoxic (Ax), oxic (Ox), anoxic (Ax), oxic (Ox) and settling phases. Sludge age (SRT) was kept constant at 10 days, while hydraulic residence times (HRT) of each phase was varied. Effects of hydraulic residence time of each phase on COD, nitrogen (NH4-N, NO3-N) and phosphate (PO4-P) removal were investigated. Hydraulic residence time of each phase was varied at five different levels and the optimal residence time resulting in maximum overall nutrient removal was determined. The highest observed organic carbon, nitrogen (NH4-N and NO3-N) and phosphate (PO4-P) removal efficiencies were 96%, 87%, 81% and 90%, respectively which was obtained with An/Ax/Ox/Ax/Ox phase residence times of 2/ 1/ 4.5/ 1.5/ 1.5 hours.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202858
http://hdl.handle.net/11452/11830
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_17.pdf217.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons