Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11824
Title: Ardışık zamanlı kesikli biyo-reaktörde nutrient giderme performansına çamur yaşının etkileri
Other Titles: Effects of sludge age on nutrient removal performance in a sequencing batch reactor
Authors: Kargı, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Uygur, Ahmet
Başkaya, Hüseyin Savaş
Keywords: Çamur yaşı
Nutrient giderimi
Ardışık kesikli reaktör
Sludge age
Nutrient removal
Sequencing batch reactor
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygur, A. vd. (2004). "Ardışık zamanlı kesikli biyo-reaktörde nutrient giderme performansına çamur yaşının etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 153-160.
Abstract: Ardışık zamanlı işletme ile sentetik atıksudan nutrient giderimi farklı çamur yaşlarında çalışılmıştır. Nutrient giderme prosesi anaerobik, anoksik I, oksik I, anoksik II, oksik II ve çökeltme fazlarından oluşmaktadır. Hidrolik alıkonma süreleri sırasıyla 2/ 1/ 4,5/ 1,5/ 1,5 saat olarak sabit tutulmuştur. Çökeltme süresi tüm deneylerde ½ saattir. Çamur yaşı 5 ile 30 gün arasında altı farklı durumda değiştirilmiştir. KOİ, azot (NH4-N, NO3-N) ve fosfat (PO4-P) giderimi üzerine çamur yaşının etkileri incelendi ve maksimum nutrient giderme verimiyle sonuçlanan optimum çamur yaşı hesaplanmıştır. 15 günlük çamur yaşı önemsiz daha düşük değerlerle sonuçlanmasına rağmen, en yüksek KOİ (%94), NH4-N (%84) ve PO4-P (%70) giderme verimleri 10 günlük çamur yaşında elde edilmiştir. 15 günlük çamur yaşından daha büyük çamur yaşlarında, 10 veya 15 günlük çamur yaşında elde edilen nutrient giderme verimleriyle karşılaştırıldığında daha düşük nutrient giderme verimleriyle sonuçlanmıştır. Çamur hacim indeksi (ÇHİ) 10 günlük çamur yaşında minimum 55 ml/g’dır. Bioyokütle (MLSS) konsantrasyonu, 30 günlük çamur yaşında 3760 mg/l değeriyle sonuçlanarak çamur yaşıyla yükselmiştir. Bu sonuçların ışığında, maksimum nutrient giderme verimleri ve minimum çamur hacim indeksiyle sonuçlanan 10 günlük çamur yaşı optimum olarak bulunmuştur.
Nutrient removal from synthetic wastewater by sequencing batch operation was studied at different solids retention times (SRT). The nutrient removal process was consisted of anaerobic, anoxic I, oxic I, anoxic II, oxic II and settling phases. Hydraulic residence times (HRT) of the aforementioned phases were kept constant at 2/ 1/ 4.5/1.5/1.5 hours. Settling phase was ½ hours for all experiments. Solids retention time was varied between 5 to 30 days at six different levels. Effects of solids retention time (sludge age) on COD, nitrogen (NH4-N, NO3-N) and phosphate (PO4-P) removal were investigated and the optimal sludge age resulting in maximum nutrient removal efficiency was determined. The highest COD (94%), NH4-N (84%) and PO4-P (70%) removal efficiencies were obtained at the sludge age of 10 days, although a sludge age of 15 days resulted in slightly lower values. Sludge ages larger than 15 days resulted in lower nutrient removal efficiencies as compared to those obtained at 10 or 15 days of sludge age. Sludge volume index (SVI) was also minimum (55 ml/g) at sludge age of 10 days. MLSS concentration increased with sludge age resulting in MLSS concentration of 3760 mg/l at SRT of 30 days. On the basis of these results, a sludge age of 10 days was found to be optimal resulting in maximum nutrient removal efficiencies and minimum sludge volume index.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202857
http://hdl.handle.net/11452/11824
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_16.pdf212.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons