Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11814
Title: Organize sanayi bölgelerinde atıksu arıtımı: Bursa’dan bir O.S.B. örneği
Other Titles: Wastewater treatment in organised industrial districts (OID): A case study from Bursa OID
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Üstün, Gökhan Ekrem
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Kestioğlu, Kadir
Keywords: Organize Sanayi Bölgesi
Su kirliliği
Atıksu karakterizasyonu
Atıksu arıtma
Organised Industrial Districts (OID)
Water pollution
Wastewater characterization
Wastewater treatmen
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstün, G. E. vd. (2004). "Organize sanayi bölgelerinde atıksu arıtımı: Bursa’dan bir O.S.B. örneği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 65-70.
Abstract: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayiden kaynaklanan çevresel problemlerin minimum düzeye indirilmesi ve/veya ortadan kaldırılması, ekonomik açıdan farklılaşan bölgeler arası dengeli kalkınmanın sağlanmasını amaçlayan bir modeldir. Örnek OSB, Bursa ili - Demirtaş ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. OSB’de mevcut tesislerin endüstriyel ve evsel nitelikli atıksularının büyük bir kısmı açık kanal vasıtası ile, bir kısmı da özel kanallar ile Nilüfer çayına deşarj edilmektedir. Bu tebliğde, Bursa’daki bir OSB’de atıksu arıtma tesisinin planlama çalışmasında esas alınan değerlendirmeler ve bu veriler kullanılarak geliştirilen arıtma sistemi projelendirme kriterleri verilmiştir. OSB’sinde halihazır ortalama günlük debi 40.000 m3 /gün, atıksudaki başlıca kirlilik parametrelerinin ortalama değerleri Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) = 800 mg/L, Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI5) = 350, mg/L, Askıda Katı Madde (AKM) = 300 mg/L, olarak tespit edilmiştir. Kimyasal arıtılabilirlik çalışmalarında ise KOI giderim verimi % 40-60 civarında elde edilmiştir. OSB ortak kanalından alınan atıksu üzerinde Al2 (SO4)3.18H2O, FeCl3, Fe2 (SO4)3 kullanılarak gerçekleştirilen kimyasal ön arıtılabilirlik çalışmaları sonucunda kimyasal arıtmada Al2 (SO4)3.18H2O ve anyonik polielektrolit kullanılmasına karar verilmiştir.
Organised Industrial Districts (OID), are models that purpose to minimize and/or to remove environmental problems originating from industries. The OID is situated in Bursa city Demirtaş district. The major part of the industrial and domestic wastewaters of the OID are discharged to Nilüfer River by open and closed canals. In this paper, evaluations and project criterias are given for construction of OID wastewater treatment plant. At present, daily wastewater flow rate, pollution parameters COD, BOD5, SS were determined 40.000 m3 /day, 800 mg/L, 350 mg/L, respectively. % 40-60 removal efficiency was obtained in chemical treatability studies. Al2 (SO4)3.18H2O and anionic polyelectrolit using was decided from Al2 (SO4)3.18H2O, FeCl3, Fe2 (SO4)3 in wastewaters originating from shared canal.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202848
http://hdl.handle.net/11452/11814
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_7.pdf216.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons