Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11772
Title: Kıvırcık koyunlarında anöstrus döneminde farklı senkronizasyon yöntemlerinin döl verimi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different synchronization methods on fertility in kıvırcık sheep in anoestrus period
Authors: Koyuncu, Mehmet
Duymaz, Yağmur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zooteknik Anabilim Dalı.
0000-0001-5081-908X
0000-0003-0379-7492
Keywords: Kıvırcık
Kıvırcık sheep
Senkronizasyon metotları
Döl verimi
Yaşama gücü
Synchronization methods
Fertility
Survival rate
Issue Date: 21-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Duymaz, Y. (2020). Kıvırcık koyunlarında anöstrus döneminde farklı senkronizasyon yöntemlerinin döl verimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Koyunculuk İşletmesi’nde üreme mevsimi dışında farklı senkronizasyon yöntemlerinin döl verim parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada 120 baş Kıvırcık koyun ve 8 baş ergin damızlık koç kullanılmıştır. 120 baş koyun rastgele 4 uygulama ve 1 kontrol grubu olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Ӏ. gruptaki (n=25) koyunlara 18 mg melatonin içeren Regülin implantı özel aplikatörü ile kulak arkası deri altına uygulanmıştır. ӀӀ. (n=20) gruptaki koyunlara CIDR aparatı (0.33 g silikona emdirilmiş progesteron) intravajinal olarak 12 süreyle yerleştirilmiş ve çıkarıldığı gün koyun başına 500 I.U. GKSH kas içi olarak uygulanmıştır. ӀӀӀ. gruptaki (n=25) koyunlara 20 mg flugeston asetat emdirilmiş süngerler (Chronogest CR) 14 gün süreyle intravajinal olarak yerleştirilmiş ve çıkarıldığı gün koyun başına 500 IU GKSH kas içi olarak uygulanmıştır. IV. gruptaki (n=25) koyunlara 11 gün ara ile iki doz halinde deri altına prostaglandin F2α (3cc) enjeksiyonu uygulanmıştır. V. gruptaki (n=25) koyunlara ise herhangi bir hormon uygulaması yapılmamış kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Tez çalışmasında, I., II., III., IV. ve V grupta sırasıyla kuzulama oranı; %80, %95, %88, %92 ve %76; çoğuz doğum oranı; %15, %26,3, %13,6, %4,3 ve %5,3; KKBDKS; 0,8, 1,2, 0,96, 0,96 ve 0,80 DKBDKS; 1,0, 1,3, 1,2, 1,0 ve 1,0, yaşama gücü; 0,88, 0,96, 0,96, 0,96 ve 0,90 olarak tespit edilmiştir. Kuzulama oranı, çoğuz doğum oranı, yaşama gücü oranı bakımından uygulama gruplarından elde edilen sonuçlar kontrol grubuna göre oransal olarak yüksek çıkmasına rağmen, farklı senkronizasyon grupları arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Gebelik üretkenliği, gebelik etkinliği, toplam üretkenlik ve toplam etkinlik değerleri senkronizasyon grupları bakımından CIDR grubundan sayısal olarak en yüksek, sürü genelinde sırasıyla; 453 kg, 7,9 kg, 2279 kg ve 40 kg olarak bulunmuştur. Kuzuların ortalama doğum ağırlıkları, sütten kesim ağırlıkları ve günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla; 4,24, 23,61 kg ve 250 g olarak bulunmuştur. Uygulamalar arasında oransal olarak yüksek olan CIDR aygıtı ve 500 IU GKSH enjeksiyonu ile çiftleşme mevsimi dışında verimli bir senkronizasyon elde edilebileceği görülmüştür.
In this study, the effects of different synchronization methods on reproductive parameters were investigated in Uludag University Faculty of Agriculture Research and Application Farm Sheep Farm. One hundred twenty Kıvırcık sheep and eight fertile rams were used in the study. One hundred twenty Kıvırcık ewes were randomly allocated into five experimental groups as four treatments and one control group. In group Ӏ (n=25) the ewes were subcutaneously implanted with Regulin containing 18 mg of melatonin with a special ear implant applicator (09.06.2017). The ewes in group II (n=20); CIDRs (containing 0,33 g progesterone) were inserted into vagina and removed after 12 days (07.07.2017). Then 500 IU PMSG was injected intramuscularly to each ewe. The ewes in group III (n=25); 20 mg flugeston acetate (Chronogest CR) progestogen sponges were administered intravaginally for 14 days with intramuscular administration of 500 IU PMSG at withdrawal time (05.07.2017). The ewes in group IV (n=25); was injected subcutaneously with prostaglandin F2α (3cc) in two doses with an interval of 11 days (07.07-17.07). The ewes in group V (n=25); no hormone treatment was applied and therefore evaluated as the control group. Rams were introduced into the herd and kept in the herd for 45 days. The results, I., II., III., IV. and in the control group birth rates; 80%, 95%, 88%, 92% and 76%; multiple birth rates; 15%, 26,3%, 13,6%, 4.3% and 5,3%; fecundity; 0,8, 1,2, 0,96, 0,96 and 0,80 fertility; 1,0, 1,3, 1,2, 1,0 and 1,0 survival rates; 0,88, 0,96, 0,96, 0,96 and 0,90 respectively. Although the application groups were proportionally high in birth rate and multiple birth rate, the difference between the different synchronization groups were not found statistically significant (p>0,05). The productivity of gestation, efficiency of gestation, weaning productivity and weaning efficacy values were found to be numerically highest in CIDR group and 453kg, 7,9kg, 2279kg and 40kg respectively in the herd. The mean birth weights, weaning weights and daily live weight gain values of the lambs were found to be 4,24, 23,61 kg and 250 g, respectively. In the terms of the application methods, it has been seen that the proportionally high CIDR method and 500 IU PMSG injection have created an efficient synchronization in the anoestrus period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11772
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625571.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons