Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11598
Title: Republikanische und kaiserzeitliche Mosaike im südlichen, küstennahen Latium. Ein quantitativer Analyseansatz
Other Titles: Latium’un güney kıyılarındaki Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemi mozaikleri. Nicel bir analiz
Authors: Teichmann, Michael
Keywords: Central Italy
Mosaics in Southern Latium
Kernel-density-estimation
Spatial analyses
GIS
Orta İtalya
Güney Latium Mozaikleri
Öz yoğunluk değerlendirmesi
Mekânsal analiz
CBS
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Teichmann, M. (2019). "Republikanische und kaiserzeitliche Mosaike im südlichen, küstennahen Latium. Ein quantitativer Analyseansatz". Journal of Mosaic Research, 12, 149-160.
Abstract: Republican and Imperial Mosaics in Southern Coastal Latium. A Quantitative Approach This present paper aims at the distribution of mosaics in southern coastal Latium in Roman Republican and Imperial times. Data on extra-urban and rural settlement sites were gathered from publications and archives in a Geographic Information System. Results of quantitative, GIS-based analyses (kernel-density-estimations) are presented for the respective areas. The analyses are not only based on the better preservered mosaics, which are of iconographic interest, but comprise all sites, where mosaic tesserae were observed. The absolute density of sites with mosaics is compared between different research areas. The validity of the results is assessed and methodological limitations of the interpretations are considered. The chosen approach regards mosaics primarily as indicators of wealth. Therefore it might be interesting in a broader methodological sense beyond the presented case study.
Bu makale, Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinde Latium’un güney kıyılarında bulunan mozaiklerin dağılımını ele almaktadır. Şehir dışı ve kırsal yerleşim yerlerine ait veriler yayınlardan ve arşivlerden elde edilerek Coğraf Bilgi Sistemine toplanmıştır. İlgili alanlar için kantitatif, CBS tabanlı analizlerin sonuçları (öz yoğunluk değerlendirmesi) sunulmuştur. Analizler sadece ikonografk olarak ilgi çeken daha iyi korunmuş mozaiklere dayanmamakta, aynı zamanda mozaik tesseraların gözlemlendiği tüm alanları içermektedir. Mozaikli alanların mutlak yoğunluğu farklı araştırma alanları arasında karşılaştırılmıştır. Sonuçların geçerliliği değerlendirilmiş ve yorumların metodolojik sınırları dikkate alınmıştır. Seçilen yaklaşım mozaikleri öncelikle zenginlik göstergesi olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, sunulan vaka incelemesinin ötesinde daha geniş bir metodolojik yaklaşım için ilginç olabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799488
http://hdl.handle.net/11452/11598
ISSN: 1309-047X
2619-9165
Appears in Collections:2019 Sayı 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_10.pdf18.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons