Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11383
Title: İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 ve premature morbiditeleri: Bronkopulmoner displazi, premature retinopatisi, intraventriküler kanama ve nekrotizan enterokolit
Other Titles: Insulin-like growth factor-1 and morbidities of prematurity: Bronchopulmonary dysplasia, retinopathy of prematurity, ıntraventricular hemorrhage and necrotizing enterocolitis
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İmmunoloji Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Dorum, Bayram Ali
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Çakır, Salih Çağrı
Yılmaz, Cansu
Özgür, Taner
Budak, Ferah
Keywords: Bronkopulmoner displazi
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1
Prematüre
Prematüre retinopatisi
Bronchopulmonary dysplasia
İnsulin-like growth factor-1
Prematurity
Retinopathy of prematurity
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dorum, B. A. vd. (2019). "İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 ve premature morbiditeleri: Bronkopulmoner displazi, premature retinopatisi, intraventriküler kanama ve nekrotizan enterokolit". Güncel Pediatri, 17(2), 189-199.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: İnsulin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) fetal ve postnatal dönemde etkili önemli bir büyüme faktörüdür. Prematüre doğum sonrası serum IGF-1 düzeyleri hızlıca düşmekte intrauterin dönemden daha da düşük seviyelerde kalabilmektedir. Bu çalışmada serum IGF-1 düzeylerinin, bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre retinopatisi (PR), intraventriküler kanama (İVK) ve nekrotizan enterokolit (NEK) gibi prematüre morbiditeleri ile ilişkisinin olup olmadığı ve morbiditeleri ön görmede belirteç olarak kullanıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ileriye yönelik, gözlemsel çalışmaya, doğum yaşı ≤32 hafta olan prematüre bebekler alındı. Bebeklerin yaşamların 1, 3, 7, 21 ve 28. günlerinde serum IGF-1 düzeyleri ölçüldü. Neonatal morbiditeler açısından izlemleri yapıldı. BULGULAR: Çalışmaya toplam 93 bebek alındı. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1236,11±354,06 gr, ortalama doğum yaşları 29,43±2,10 hafta idi. BPD ve PR gelişen bebeklerin serum IGF-1 değerleri, gelişmeyenlere göre anlamlı olarak düşük saptandı. İVK ve NEK gelişen hastalarda ise IGF-1 düzeyleri açısından gelişmeyenlere göre anlamlı fark saptanmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Prematüre bebeklerde BPD ve PR gelişimi ile ilk 4 haftadaki düşük IGF-1 düzeyleri arasında belirgin ilişki mevcuttur.
INTRODUCTION: Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) is important for fetal and postnatal development. After premature births, serum IGF-1 concentrations rapidly decrease and can stay at much lower levels than during the intrauterine period. In this study, we aimed to ascertain whether IGF-1 is associated with morbidities of prematurity such as bronchopulmonary dysplasia (BPD), retinopathy of prematurity (ROP), intraventricular hemorrhage (IVH), and necrotizing enterocolitis (NEC), and is a useful predictor of these diseases. METHODS: We enrolled newborn infants born at a postmenstrual age of ≤32 weeks in this prospective observational cohort study. Serum IGF-1 levels were measured serially in blood samples on the 1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day. RESULTS: A total of 93 infants were enrolled in the study. All these infants had the following characteristics at birth: weight 1236.11±354.06 g, and gestational age 29.43±2.10 weeks. All of the IGF-1 levels were significantly lower in the group which developed BPD or ROP (p<0.001). The patients who developed IVH and NEC also had lower IGF-1 levels. DISCUSSION and CONCLUSION: Strong correlations have been found between low serum IGF-1 levels during the first four weeks and development of BPD and ROP.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776845
http://hdl.handle.net/11452/11383
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_1.pdf552.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons