Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11281
Title: Kistik fibrozis dışı bronşektazi tanılı olguların değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the cases with non-cystic fibrosis bronchiectasis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Ana Bilim Dalı.
Korkmaz, Serpil
Canıtez, Yakup
Çekiç, Şükrü
Efe, Hülya Poyraz
Ocakoğlu, Gökhan
Sapan, Nihat
Keywords: Bronşektazi
Çocuk
Solunum fonksiyon testi
Bronchiectasis
Child
Pulmonary function test
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, S. vd. (2018). "Kistik fibrozis dışı bronşektazi tanılı olguların değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 16(2), 106-116.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bronşektazi, bronş duvarının kalıcı dilatasyonu ile seyreden kronik inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada kistik fibrozis dışı bronşektazi tanılı çocuk olguların araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimizde Ocak 2010-Ocak 2015 tarihleri arasında kistik fibrozis dışı bronşektazi tanısı konularak takip edilen 98 olgu alındı. Olguların; klinik, laboratuvar ve radyolojik incelemeleri dosya kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirildi. BULGULAR: Olguların kız erkek oranı 1,3 idi (56/42). Olguların medyan yaşları 12,2 yıl (1-18), tanı yaşları medyan 6 yıl (1-17 yıl) ve takip süreleri medyan 38 ay (3-140 ay) olarak bulundu. Olgularda en sık görülen semptom öksürüktü (n=91, %93) ve ikinci sırada balgam çıkarma yer alıyordu (n=56, %57). İlk tanı konulması sırasında yapılan solunum fonksiyon testlerinde olguların; %29,1’inda (n=21) restriktif, %23,6’sında (n=17) ise obstrüktif tipte, son kontrollerinde ise %17,3’ünde (n=9) restriktif, %44,2’ünde (n=23) obstrüktif tipte değişiklik vardı. Etiyolojik faktörler içinde en sık neden postenfeksiyöz akciğer hastalıklarıydı (n=41, %42). Bronşektaziler, en sık akciğer sol alt lobda (n: 52, %54,7), ikinci sırada sağ alt lobda (n=32, %33,7) saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bronşektazi ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunudur ve tedavi edilmediğinde akciğerde kalıcı değişikliklere neden olmaktadır. Çocuklarda postenfeksiyöz akciğer hastalıkları bronşektazinin en önemli nedenlerinden biridir. Erken tanı tedavi başarısını artırır.
INTRODUCTION: Bronchiectasis is a chronic inflammatory disease characterized by a permanent dilation of the bronchial wall. We aimed to evaluate pediatric cases diagnosed with non-cystic fibrosis bronchiectasis. METHODS: A total of 98 cases who were diagnosed with non-cystic fibrosis bronchiectasis and were being followed-up between January 2010 and January 2015 at our clinic were included. Clinical, laboratory and radiological evaluations were recorded from patients electronic files. RESULTS: Female to male ratio of the cases was 1.3 (56/42). The median age of the cases was 12.2 years (1-18), the median age of diagnosis was 6 years (1-17 years), and the median duration of followup was 38 months (3-140 months).The most common symptom of the cases was cough (n: 91, 93%) followed by sputum expectoration (n: 56, 57%). In the pulmonary function tests performed during the initial phase of diagnosis; restrictive pattern was seen in 29.1% (n = 21) of patients and obstructive pattern was seen in 23.2% (n = 17). Furthermore, in last control visit, restrictive pattern was seen in 17.3% (n=9) of them and obstructive pattern was seen in 44.2% (n = 23). The most frequent etiological cause was infectious diseases (n: 41, 42%). Bronchiectasis was seen most commonly in the left lower lobe of the lung (n: 52, 53%), followed by the right lower lobe (n=32, 33.7%). DISCUSSION and CONCLUSION: Bronchiectasis is still a major health problem in developing countries and causes irreversible damage to the lung when untreated. Postinfectious lung diseases are one of the most important causes of bronchiectasis in children. Early diagnosis improves treatment success.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516760
http://hdl.handle.net/11452/11281
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_9.pdf928.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons