Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11273
Başlık: 0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin bilgi, geleneksel inanç ve uygulamaları
Diğer Başlıklar: Knowledge, traditional beliefs, and practices of mothers with 0-24 month-old children concerning child care
Yazarlar: Aşılar, Rabia Hacıhasanoğlu
Bekar, Pınar
Anahtar kelimeler: Geleneksel inanç ve uygulama
0-24 aylık çocuk
Anneler
Çocuk bakımı
Hemşirelik
Traditional belief and practices
0-24 month-old child
Mothers
Child care
Nursing
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşılar, R. H. ve Bekar, P. (2018). "0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin bilgi, geleneksel inanç ve uygulamaları". Güncel Pediatri, 16(2), 1-18.
Özet: GİRİŞ ve AMAÇ: Geleneksel uygulamalar, modernleşen tıp uygulamalarına karşın güncelliğini korumaktadır. Bu araştırmanın amacı 0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin bilgi, geleneksel inanç ve uygulamalarını belirlemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı özellikte olan bu araştırma Erzincan il merkezinde bulunan beş Aile Sağlığı Merkezine Ekim 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran 0-24 aylık bebeği olan araştırmaya alınma ölçütlerini karşılayan 207 anne ile yapıldı. Veriler, tanımlayıcı form kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde ve ortalama olarak verildi. BULGULAR: Çocukların % 40,1’inin 0-6 ay arasında olduğu, annelerin % 65,2’sinin çocuk bakımı konusunda bilgi aldığı ve bunların % 49,6’sının bilgiyi hemşire/doktordan aldığı belirlendi. Ayrıca annelerin % 2,9’unun göbek düşmesi için krem ve pudra kullandığı, % 39,1’inin sarılık olmasın diye çocuğa uygulama yaptığı, % 27,2’sinin çocuğu kırk çıkma gezmesine götürdüğü, % 22,7’sinin kokmasın diye çocuğu tuzladığı, %48,8’inin çocuğu kolay uyutabilmek için salladığı, %58’inin kundakladığı ve annelerin yaş ortalamasının 27,14±5,50 (min: 18-max: 45) olduğu belirlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre annelerin bebeklerin sağlığına zarar verebilecek bazı geleneksel uygulamaları yaptıkları belirlenmiştir. Bu nedenle hemşirelerin annelere doğum öncesi ve sonrası izlemlerde çocuk bakımına yönelik eğitim ve danışmanlık yapmaları ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi önerilmektedir.
INTRODUCTION: Tradional practices, have been keeping up-to-date against modernized medical applications. The purpose of this study is to determine the knowledge, traditional beliefs and practices of mothers with 0-24 month-old children concerning child care. METHODS: This descriptive study was conducted with 207 mothers who applied to five family health centers located in the city center of Erzincan due to any reason between October 2014 and February 2015, had an infant aged between 0 and 24 months, and met the inclusion criteria.The data were collected by face-to-face interview method using the description form. Descriptive statistics was given as number, percentage and average. RESULTS: Approximately 40,1% of the children were between 0 and 6 months, 65,2% of the mothers received information on childcare and 49,6% of these received such information from a nurse/doctor. Some 2,9 % of the mothers used creams and powders for umblical cord falling off, 39,1% of them used procedures to protect their child from jaundice, 27,2% took their child for a stroll after the first forty days of birth, 22,7% salted their child to prevent bad odors, 48,8% rocked their child to sleep, and 58% swaddled their babies. The mean age of the mothers was 27,14±5,50 (min: 18 - max: 45). DISCUSSION and CONCLUSION: According to these results, mothers seem to use some traditional practices which may harm their babies’ health. Therefore, nurses should provide childcare training and counseling to mothers during antenatal and postnatal follow-ups and awareness should be raised in the society about these matters.
Açıklama: Bu çalışma, 17-20 Haziran 2015 yılında düzenlenen 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/521532
http://hdl.handle.net/11452/11273
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 16 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_2_1.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons