Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11243
Title: Geç pretermlerin erken dönem sorunları
Other Titles: The problems of late preterm infants in neonatal period
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çakır, Salih Çağrı
Dorum, Bayram Ali
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Coşkun, Muzaffer
Özcan, Nur
Keywords: Geç preterm
Prematüre
Yenidoğan
Late preterm
Premature
Newborn
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, S. Ç. vd. (2018). "Geç pretermlerin erken dönem sorunları". Güncel Pediatri, 15(3), 2-18.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Prematüre doğumların 34 0/7 ve 36 6/7 gebelik haftası arasında olanları için “geç preterm” terimi kullanılmaktadır. Prematüre doğumların büyük bir kısmını “geç preterm” bebekler oluşturmaktadırlar. Antropometrik ölçümleri term bebeklere yakın olmasına rağmen artmış mortalite ve morbidite riskleri vardır. Bu çalışmada üçüncü basamak hastanedeki geç preterm doğumların erken dönem sorunlarını incelemeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 3. basamak referans hastanesinde 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında doğan 210 geç preterm bebek, retrospektif olarak incelenmiştir. BULGULAR: Bir yıllık sürede gerçekleşen doğumların, %20,1’i geç preterm olarak saptandı ve tüm prematüre doğumların %65’i geç pretermlerden oluşmaktaydı. Geç preterm bebeklerin %58’inin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı gerekti. En sık yatış nedenlerinin geçici takipne (%31,1), konjenital anomali (%18,8) ve tedavi gerektiren sarılık (%16,3) olduğu görüldü. Düşük gestasyonel hafta ve sezaryan doğum varlığı, yatış gereken hastalarda istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. Mortalite oranı %2,7 olup, konjenital anomali varlığında (%30,43’e %0,53, p<0,001) ve erkek cinsiyette (%87,5’e %12,5, p=0,033) bu oranının arttığı görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Geç preterm bebeklerin artmış mortalite ve morbidite risklerine rağmen, bu haftalardaki endikasyonsuz sezaryan doğumlar devam etmektedir. Anne yanında izleme alınan geç preterm bebekler solunum sorunları, beslenme sorunları, hiperbilirubinemi, hipoglisemi ve hipotermi açısından yakın takip edilmelidir.
INTRODUCTION: The "late preterm" term is used for premature births between 34 0/7 and 36 6/7 gestational week. Most premature babies are "late preterm" babies. Although anthropometric measurements are close to term infants, there is increased risk of mortality and morbidity. In this study, we aimed to investigate in the neonatal period problems of late preterm labor in the tertiary referral hospital. METHODS: In this study, 210 late preterm infants born between 01/01/2016-31/12/2016 in the tertiary referral hospital were retrospectively examined. RESULTS: Twenty percent of births in one year were detected as late preterm, and 65% of all premature births were of late preterm. Fifty eight percent of late preterm infants were admitted to the neonatal intensive care unit. The most frequent causes of hospitalization were transient tachypnea (31.1%), congenital anomaly (18.8%) and jaundice requiring treatment (16.3%). Low gestational week and cesarean birth were statistically significantly higher in patients requiring hospitalization. The mortality rate was 2.7%, and increased in the presence of congenital anomalies (30.43%, 0.53%, p <0.001) and male gender (87.5%, 12.5%, p = 0.033). DISCUSSION and CONCLUSION: Despite the increased mortality and morbidity risks of late preterm infants, cesarean births without indications are still continuing in these weeks. Late preterm infants who are followed up with mother care should be followed closely for respiratory problems, nutritional problems, hyperbilirubinemia, hypoglycemia and hypothermia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/449591
http://hdl.handle.net/11452/11243
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_1.pdf993.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons