Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11221
Title: Ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemini ve gerekliliğini arttıran etkenler
Other Titles: Factors that increase the importance and necessity of historical environmental education in our country's conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Alkış, Seçil
Oğuzoğlu, Yusuf
Keywords: Tarihi çevre
Koruma
Katılım
Küreselleşme
Jeopolitik
Kültür turizmi
Historical environment
Preservation
Participation
Globalisation
Geopolitic
Cultural tourism
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkış, S. ve Oğuzoğlu, Y. (2005). "Ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemini ve gerekliliğini arttıran etkenler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(2), 347-361.
Abstract: Son yılların en çok konuşulan konularından biri olan aktüel çevre meseleleri ve çevre eğitimin ilkeleri incelenirken konunun tarihi çevreler açısından da araştırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada, özellikle ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemi ve gerekliliğinin nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Tarihi çevre eğitiminin önemi ve gerekliliği; tarihi çevre ve koruma bilincinin oluşturulması, halkın katılımının sağlanması, küreselleşme olgusu, Anadolu’nun jeopolitik konumu ve ülkemizin kültür turizmi potansiyeli konularını temel alan beş ana başlık altında incelenmiştir.
While actual environmental issues and principles of environment education, the most argued subjects of recent years, are examined, investigation of topic in respect of historical environments is also important. Therefore, in this article, it is tried to reveal the reasons of importance and requirement of historical environment education especially in our country’s conditions. Importance and requirement of historical environment education is examined under five main title which based on construction of historical environment and its preservation notions, participation of public, globalisation concept, geopolitic location of Anatolia and cultural tourism potential of our country.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun danışmanlığında Seçil Alkış tarafından hazırlanan "İlköğretimde Tarihi Çevre Eğitimi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152325/5000138134.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11221
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_9.pdf250.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons