Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11102
Title: İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of historical environment information of primary school students
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Alkış, Seçil
Oğuzoğlu, Yusuf
Keywords: Tarihi çevre
Tarihi çevre eğitimi
Tarihi çevre bilinci
Dünya miras listesi
Yerel tarih öğretimi
Müze eğitimi
Historical environment
Education of historical environment
Awareness of historical environment
World heritage list
Education of local history
Museum education
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkış, S. ve Oğuzoğlu, Y. (2005). "İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 23-46.
Abstract: Bu çalışmada, tarih ve coğrafyanın eğitimde birleştiği yerde karşımıza çıkan tarihi çevre eğitiminin ve ilköğretim öğrencilerinin sahip oldukları tarihi çevre bilgisinin Bursa ölçeğindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Günümüz ilköğretim programları incelendiğinde, tarihi çevre eğitimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek konuların Sosyal Bilgiler dersi başta olmak üzere, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi ve seçmeli Turizm derslerinde bulunduğu görülmektedir. Ancak bu dersler kapsamında tarihi çevre eğitimine yönelik olarak verilen bilgilerin kısıtlı ve öğrencilerde tarihi çevre bilinci oluşturmada yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin tarihi çevre bilgisini ve tarihi çevrelere yönelik tutumlarını belirlemek için toplam 4 adet ölçme aracı geliştirilmiş ve oluşturulan bu ölçeklerin güvenirliği için Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma için oluşturulan ölçeklerin okullardaki uygulaması sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS ile yapılmış ve çeşitli öneriler getirilerek araştırma sonuçlandırılmıştır.
The present study aims to evaluate the current situation of the education of historical environment that is encountered on the point where history and geography merges in education and of the primary school students’ knowledge of historical environment in the context of Bursa. When the current primary school curricula are considered, the topics which are directly or indirectly related to the education of historical environment are found mainly in the Social Studies course, Citizenship and Human Rights course, and elective Tourism course. However, in the context of these courses it is understood that the information given regarding the education of historical environment is limited and insufficient for students to develop awareness of historical environment. In the present study, four different data collection instruments were prepared to identify the students’ knowledge of historical environment and their attitudes towards the historical environments. For the reliability of these instruments (scales) Cronbach Alpha Reliability Coefficients were calculated. The data collected were analysed through SPSS and various implications for teaching were suggested.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun danışmanlığında Seçil Alkış tarafından hazırlanan "İlköğretimde Tarihi Çevre Eğitimi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152306/5000138115.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11102
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_3.pdf267.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons