Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11020
Title: Balıkesir koşullarında cin mısırında (zea mays everta sturt.) geleneksel ve çift sıra ekim şekilleri ve bitki sıklığının tane verimi ve verim öğeleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of conventional and twin row planting patterns and plant density on grain yield and yield components in popcorn (zea mays everta sturt.) in Balıkesır conditions
Authors: Turgut, İlhan
Uzun, Nafide
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
0000-0002-4050-2537
0000-0002-4383-991X
Keywords: Ekim şekli
Planting style
Bitki sıklığı
Verim
Cin mısır
Plant density
Yield
Popcorn
Issue Date: 3-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, N. (2020). Balıkesir koşullarında cin mısırında (zea mays everta sturt.) geleneksel ve çift sıra ekim şekilleri ve bitki sıklığının tane verimi ve verim öğeleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, çift sıra ekim şekillerinin (25+45 cm) ve geleneksel ekim şekillerinin (70 cm), farklı bitki sıklıklarında (5000, 6500, 8000, 9500, 11000 bitki/da) tane verimi ve verim öğelerine etkilerini belirlemek amacıyla 2016 yılında “Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine” göre Balıkesir ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Denemede bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan çapı, koçan boyu, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, koçanda tane sayısı, bitkide koçan sayısı, hasat nemi, tane verimi, hektolitre ağırlığı 1000 tane ağırlığı ve patlama hacmi değerleri incelenmiştir. Denemede ekim şekilleri, hasat nemi ve tane verimi açısından önemli bulunurken, diğer özellikler önemsiz bulunmuştur. Farklı bitki sıklıklarında ise incelenen kriterler açısından koçan boyu, koçanda tane sayısı, hasat nemi ve hektolitre ağırlığı önemli bulunmamışken, bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, bitkide koçan sayısı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı ve patlama hacmi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ekim şekilleri ve farklı bitki sıklıklarında önemli olan tane veriminde en yüksek değerler; çift sıra ekim şeklinin (25+45 cm) 9500 bitki/da sıklığında 677,0 kg/da olarak bulunurken, en düşük tane verimine geleneksel ekim şeklinin (70 cm) 5000 bitki/da sıklığında 505,5 kg/da olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilere göre, Balıkesir bölgesinde en yüksek tane verimi için en uygun ekim şekli çift sıra ekim şekli (25+45 cm) belirlenirken, en uygun bitki sıklığı 9500 bitki/da olarak saptanmıştır.
This research was done to determine the effects of double row sowing style (25 + 45 cm) and traditional sowing style (70 cm) in different plant densities (50000, 65000, 80000, 95000, 110000 plants/ha) to grain yield and yield components according to “The Split Plot Designs in the Randomized Blocks" in ecological conditions of Balıkesir in 2016. In this experiment; plant height, ear height, ear diameter, ear length, number of row on per ear, number of grain per row, grain number on per ear, ear number on per plant, harvest moisture, grain yield, hectoliter weight, 1000 grain weight and popping volume were examined. In this experiment, cultivation methods were found significant in terms of harvest moisture and grain yield, while other characteristics were found insignificant. In terms of criterions examined, in different plant densities, ear length, grean number pere ar, harvest moisture and hectoliter weight were founded insignificant, while, plant height, ear height, ear diameter, number of row on per ear, grain number on per row, ear number on per plant, grain yield, 1000 grain weight and popping volume were founded significant statistically. The highest values in seed yield and seed yield which are important in different plant densities; While double row sowing style (25 + 45 cm) was found as 95000 plants / ha with plant density of 6770,0 kg / ha, the lowest seed yield was found as 5050.5 kg / ha with the plant density of the traditional planting style (70 cm) at 50000 plants / ha. According to research results; while the most suitable planting style was determined as double row sowing style (25+45 cm) for the highest grain yield, the most suitable plant density was determined as 95000 plants/ha.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11020
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
618899.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons