Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1071
Title: Müzik öğretmenliği lisans programındaki müziksel işitme okuma yazma eğitiminin piyano eğitimine etkisine yönelik öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Regarding the effects of musical hearing reading writing education undergraduate music education program to piano education
Authors: Sungurtekin, K. Mete
Ertürk, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Müziksel işitme
Okuma
Yazma eğitimi
Piyano eğitimi
Music education
Musical hearing
Reading
Writing education
Piano education
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, Y. (2018). Müzik öğretmenliği lisans programındaki müziksel işitme okuma yazma eğitiminin piyano eğitimine etkisine yönelik öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada; Türkiye'deki eğitim fakültelerinde okutulan müziksel işitme, okuma yazma eğitiminin, piyano eğitimine olan etkilerini saptamak ve olumlu/olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmış, YÖK programında yer alan "MİOY ve Piyano" derslerinin içerikleri incelenip karşılaştırılarak MİOY eğitiminin piyano eğitimine olan etkisinin hangi aşamalarda ve içerikte olduğu öğrenci ve ilgili öğretim elemanları görüşleri de alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini ülkemizde müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğrenci ve Piyano/Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerini yürüten öğretim elemanları oluştururken; örneklemini ise amaçlı ve ya yargıya dayanan örnekleme metodu ve kolay ulaşılabilir örnekleme metoduyla (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine başlayan) yedi bölgedeki eğitim fakültelerinden seçilen öğrenci ve öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada konuyla ilgili uzmanların ve öğrencilerin görüşlerinin elde edilmesi için anket yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler temel istatistiksel metotlar ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, MİOY dersinin piyano dersine hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarınca pozitif yönlü ve anlamlı/ olumlu etkisi olduğu olduğu ortaya konulmuş, piyano eğitimindeki temel davranışlar ve yaklaşımların, müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi ile "büyük ölçüde" bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır.
In this research, it is aimed to determine the effects of musical hearing, reading writing education to piano education find out its positive and negative effects and the content of the ear training reading writing and piano lessons in the Higher Education Boards'cirriculum was studied and compared and it is tried to find out effects the content of musical ear training reading writing education to piano education by taking the viewsof students and instructors into consideration. The population of the reseach consist of students educated in the departments of music education in our country (students who started their education in 2013-2014 academic year) and giving piano/ musical hearing, reading and writing lectures. The sample of the research consinst of cluster sampling method and students and instructors from seven giographical regions chosen by using availibility sampling.Survey method is used to get the opinions of experts and the students on the subject and the data obtained is analysed by using simple statistical methods. According to the findings of the research, its found out that there is a positive and meaningful relation between these two lessons, and it is concluded that the basic behaviours and approades in piano education are associated with musical hearing, reading and writing education to a "great extent".
URI: http://hdl.handle.net/11452/1071
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502010.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons