Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10701
Title: Gıda sanayii kalite yönetim çalışmalarında altı sigma sisteminin uygulanması
Other Titles: Implementation of six sigma methodology in the food industry quality management systems
Authors: Çetin, Bahattin
Acar, Barış
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Altı Sigma
Kalite
Gıda sanayi
Gıda güvenliği
Six Sigma
Quality
Food industry
Food safety
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, B. (2010). Gıda sanayii kalite yönetim çalışmalarında altı sigma sisteminin uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde işgücü, sermaye ve doğaya dayalı bir üretim fonksiyonu rekabet için yeterli olamamaktadır. Daha fazla üretimin daha az girdi kullanımı ile gerçekleştirilme çabalarının yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sanayiinde de rekabetçi üretim işlevi gerçekleştirilecek ise bunun temel faktörleri arasında bilgi kullanımı, giderek artmaktadır.. Diğer yandan kaliteye önem veren tüm firmalar müşteri gereksinimlerine ve gıda güvenliğine odaklanmaktadırlar. Bu gereksinimlerin karşılanması için gıda işletmelerinin bir teknoloji geleneğine sahip olması gerekir. Altı Sigma yaklaşımı ve uygulamalarının bu geleneğin sağlanmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Altı Sigma, müşteriye odaklanarak süreç yönetimi ve iyileştirmesine önem vererek, deneyimleri ve verileri akıllıca kullanarak başarıya ulaşmayı ve bunu sürekli kılmayı sağlayan bir yönetim sistemidir.Bu çalışma, Altı Sigma yaklaşımının gıda sanayiinde Toplam Kalite Yönetiminin bir alternatifi değil, aracı olarak benimsenmesi gerektiğini ve gıda güvenliği yönetim sistemleriyle bütünleşmesini tartışmaya açmayı amaçlamakta ve söz konusu sistemi bir durum çalışması örneği ile açıklamaya çalışmaktadır.
Production based on labor, capital and nature is not sufficiently qualified to compete nowadays. Providing the more output with the use of limited input has become important. Therefore, information technology has been used very much in food industry such as other sectors in recent years. On the other hand, food companies which care the quality are focused customer needs and food safety. Six sigma can be implemented in food industry to achieve that. Six sigma is a customer-driven approach to obtain a higher level of quality and it provides an overall framework for quality management.In this paper it has been discussed that six sigma philosophy and methodology is applicable in Turkish food sector by integrating food safety management systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10701
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259692.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons