Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10689
Başlık: Meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde taksanlarin etkinliğinin araştırılması
Diğer Başlıklar: The effıcacy of taxans in neoadjuvan chemotherapy of breast cancer
Yazarlar: Kanat, Özkan
Sakallı, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Meme ca
Neoadjuvan kemoterapi
FEC ve TAKSAN kemoterapileri
Breast cancer
Neoadjuvantcemotherapy
FEC and TAXAN chemotherapy
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sakallı, M. (2011). Meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde taksanların etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Meme kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoterapi önemli yertutmaktadır. Neoadjuvan kemoterapide klasik yaklaşım antrasiklinli rejimlerinkullanılmasıdır. Bu çalışmada neoadjuvan FEC (n:121) veya TAKSAN'lı(n:45) kemoterapi alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek,hastalara ait demografik özellikler, tümör özellikleri, kemoterapi sayısı vetoksisitesi, hastalıksız ve genel sağkalım süresi ile ilgili veriler tespitedilmiştir. Hastaların ortalama yaşı FEC grubunda 50,75 (25?78), TAKSAN'lıgrupta ise 48,22 (24?78) idi. FEC grubunda hastaların %43,8'ipremenopozal, %56,2'si postmenopozal; TAKSAN grubunda ise hastaların%48,9'u premenopozal , %51,1'i postmenopozal olarak saptandı.FEC alan hastaların % 38'inde, TAKSAN alan hastaların %28'indenüks geliştiği saptandı. Hastalıksız sağkalım FEC grubundaki hastalarda77,75 (67,686-87,814 SD 5,135 %95 CI) ay iken TAKSAN grubunda 84,583(72,695-96,472 SD 6,066 % 95 CI) ay olarak saptandı. Hastaların genel sağkalımları FEC grubunda 97,628 (87,671-107,584 SD 5,080 %95CI) ay ikenTAKSAN grubunda 98,795 (88,374-109,215 SD5,316 %95CI) ay olaraksaptandı. TAKSAN grubunda hem hastalıksız hem de genel sağ kalımsüreleri FEC grubundan daha uzun olarak bulunmasına rağmen bu farkistatistiksel olarak anlamlı değildi (p:0,142). TAKSAN grubunda tümparametrelerde FEC grubundan daha iyi veriler elde edilmesine rağmen farkistatistiksel olarak anlamlı saptanmadı.
Neoadjuvant chemotherapy plays special role in the treathment ofbreast cancer The classıcal approach ın neoadjuvant chemotherapy ıs usıngantracyclın based regımens. In thıs study documents about patıentsdemographıc and tumor features, tne cyclus and toxıcıty ofchemotherapy,dısease free and over all survıvals were establıshed byretrospectıf ınvestıgatıon of patıents fıles who were taken FEC (n=121) andTAXAN (n=45) based chemotherapıes. The mean age ın FEC group was50,75 (25-78), ın TAXAN group 48,22 (24-78) % 43,8 of the patıents ın FECgroup were premonopausal and %56,2were postmenopausal; ın TAXANgroup %48,9were premenopausal and %51,1 were postmenopausal.Relaps was observed in FEC group % 38 and in TAXAN group %28of the patıents. Disease free survival ın FEC group was 77,75 (67,686-87,814 SD 5,135 %95 CI) month and ın TAXAN group was 84,583 (72,695-96,472 SD 6,066 % 95 CI) month.Over all survival ın FEC group was 97,628(87,671-107,584 SD 5,080 %95CI) monthand ın TAXAN group was 98,795(88,374-109,215 SD5,316 %95CI)month. Althoughthe dısease free and overall survival in TAXAN groupwas longer than FEC group,this dıfference wasnot statıctıcıally meanıngful. In spıte of the fact that all the parameters ınTAXAN group were better than FEC group,the dıfferences were notstatıctıcally meanıngful.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10689
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
303340.pdf927.6 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons