Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10656
Title: Köpeklerde deri ve deri altı yerleşimli kitlelerin teşhisinde sitolojik ve histopatolojik bulguların karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Other Titles: Comparative evaluation of the cytological and histopathological findings of canine cutaneous and subcutaneous masses
Authors: Cangül, İ. Taci
İpek, Volkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Köpek
Deri
Histopatoloji
Sitoloji
Tümör
Dog
Skin
Histopathology
Cytology
Tumor
Issue Date: 30-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, V. (2016). Köpeklerde deri ve deri altı yerleşimli kitlelerin teşhisinde sitolojik ve histopatolojik bulguların karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada köpeklerden alınan 71 adet deri ve deri altı kitlenin sitolojik, histopatolojik ve immunohistokimyasal tanılarının karşılaştırması amaçlandı. Sitolojik incelemede 56 olgunun tümöral (21 mezenkimal, 16 yuvarlak hücre, 15 epitelyal, 4 melanositik), 13 olgunun yangısal reaksiyon ve 2 olgunun kistik lezyon olduğu belirlendi. Histopatolojik incelemeler sonucunda mezenkimal tümörlerden 3 tanesinin tümöral olmadığı görüldü (fibroepitelyal polip, hematom, granulasyon dokusu). Mast hücre tümörü tanılı bir olguda fibröz hiperplazi olarak tanı değişti; diğer yuvarlak hücreli tümörlerde sitolojik teşhisler doğruydu. Tüm melanositik ve kistik lezyonlarda sitolojik tanı histopatoloji ile uyumlu bulundu. Epitelyal tümörlerden ikisinin tümöral olmadığı görüldü (fibroepitelyal polip ve granulasyon dokusu). Yangısal reaksiyon tanısı konulan 5 olguda tanılar tümör olarak değiştirildi (lenfoma, papillom, sebasöz adenom ve iki olguda yassı hücreli karsinom). İmmunohistokimyasal incelemeler sonucunda tüm epitelyal ve yuvarlak hücre tümörlerinde histopatolojik tanılar doğrulanırken, 6 mezenkimal tümörde tanılar değiştirildi. Sitolojinin toplam doğruluk oranı tümöral-tümöral olmayan tanıların karşılaştırılmasında %84,5 bulunurken, iyi huylu-kötü huylu karakter karşılaştırmasında %83 olarak belirlendi. Histopatolojik tanıların immunohistokimyasal tanılar ile uyum oranı %86,6 bulundu. Sitoloji ile elde edilen yüksek başarı oranları bu yöntemin güvenilir bir teşhis yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır. Sitolojik teşhisinde zorlanılan olguların özellikle mezenkimal tümörler ve yangıyla birlikte seyreden tümörler olduğu görülmüştür. İmmunohistokimyasal incelemelerin ise mezenkimal tümörlerin kesin tanısında çoğunlukla gerekli bir yöntem olduğu görülmektedir.
The aim of this study was to compare the cytological, histopathological and immunohistochemical diagnoses of 71 canine cutaneous and subcutaneous masses. Cytological diagnoses included 56 tumors (21 mesenchymal, 16 round cell, 15 epithelial, 4 melanocytic), 13 inflammatory reactions and 2 cysts. Of the 21 cytologically diagnosed mesenchymal tumors, three were later confirmed non-tumoral (fibroepithelial polyp, hematoma, granulation tissue). One mast cell tumor was confirmed to be fibrous hyperplasia; diagnoses were correct in other round cell tumors. Cytological diagnoses were correct for all melanocytic tumors and cystic lesions. Thirteen epithelial tumors were correctly diagnosed cytologically, whereas two cases were confirmed to be non-tumoral (fibroepithelial polyp and granulation tissue) after histopathological examination. Five cases which were cytologically diagnosed as inflammatory reaction were diagnosed as tumors (lymphoma, papilloma, sebaceous adenoma and two cases of squamous cell carcinoma) after histopathological examination. Histopathological diagnoses of all round cell tumors and epithelial tumors were confirmed with immunohistochemistry, while diagnoses changed in six mesenchymal tumors after immunohistochemical examination. Total accuracy of cytology in diagnosis of tumoral and non-tumoral character was 84.5% and in determination of benign or malignant behavior was 83%. Diagnostic accordance between histopathological and immunohistochemical diagnoses was 86.6%. High success rates obtained with cytology proves that the method can be a reliable diagnostic tool. The main diagnostic challenge remains with mesenchymal tumors and tumors with concurrent inflammatory reactions. The results suggest that immunohistochemistry is necessary for diagnoses of most mesenchymal tumors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10656
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445225.pdf18.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons