Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10631
Title: İç kontrol kavramı, unsurları ve bir kamu kurumunda iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik uygulama ve sistemin etkinliğinin değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi örneği
Other Titles: Internal control concept, elements and establishment of internal control system application in a public sector and assessment of its effectiveness: Example of Yalova University
Authors: Ildır, Ali
Türkdoğan, Nejla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
Keywords: İç kontrol
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Yalova Üniversitesi
İç kontrol sisteminin kurulması
İçselleştirilmesi
Etkinliğinin değerlendirilmesi
Internal control
Control and Public Financial Management Law No: 5018
Yalova University
Establishment of internal control system
Awareness studies of internal control
Assessment the effectiveness of internal control
Issue Date: 27-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkdoğan, N. (2016). İç kontrol kavramı, unsurları ve bir kamu kurumunda iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik uygulama ve sistemin etkinliğinin değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İç kontrol sistemi idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Sistemin kurumlarda uygulanmasının temel amacı risklerin etkin bir şekilde yönetilmesine imkan vererek, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte iç kontrol sisteminin tüm kurumlarda kurulması ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu tez çalışmasında; 2013 yılından günümüze Yalova Üniversitesi'nde iç kontrol sisteminin kurulması adına hangi çalışmaların yapılmış olduğu detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kurgulanma çalışmalarının anlatılmasıyla, bu sistemi yeni kurmaya çalışan diğer kurumlara örnek teşkil edecek bir çalışmanın ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmanın son bölümünde idari personele anket yapılarak iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmiştir. Ankete verilen cevaplar değerlendirilerek iç kontrol çalışmalarının hangi aşamada olduğu tespit edilerek; geliştirilmesi gereken alanlar saptanmıştır.
The internal control system is a process performed by all staffs to provide reasonable assurance of achieving the aims and objectives of the administration. The main purpose of the system implementation in the institutions is to contribute to the fulfillment of corporate objectives by enabling the risks to be effectively managed. Public financial management and Control Act No. 5018 in Turkey in conjunction with the establishment and implementation of the internal control system has been made mandatory in all institutions. In this thesis, all the procedures taken from 2013 up to date for the establishment of the internal control system in Yalova University have been described in detail. By explaining all the procedures it was aimed to be a valuable guide for other institutions working to establish a new internal control system. Moreover, in the last part of the thesis, the effectiveness of the internal control was assessed based on the survey given to administrator staff. The current stage of the internal control work has been found out and areas that need improvement have been identified by evaluating the answers given to the survey questions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10631
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445194.pdf8.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons