Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10426
Başlık: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda erlotinib tedavisinin etkinliği
Diğer Başlıklar: The efficiency of erlotinib in advanced stage of non-small cell lung cancer
Yazarlar: Kanat, Özkan
Ayyıldız, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Tirozin kinaz inhibitörü
Erlotinib
Non-small cell lung cancer
Tyrosine kinase inhibitor
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ayyıldız, A. (2013). İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda erlotinib tedavisinin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Akciğer kanseri, günümüzde kansere bağlı ölümlerin tüm dünyadaki en yaygın nedenidir. Akciğer kanseri olgularının yaklaşık %80‟ini küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) oluşturmaktadır ve bu olguların yaklaşık %55-60‟ı tanı anında ileri evrede (metastatik) yakalanmaktadır. Metastatik KHDAK‟de tedavinin amacı semptomatik iyileşme sağlamak ve sağkalım süresini uzatmaktır. Bu çalışmada, kemoterapiye dirençli KHDAK‟li hastaların 2. veya daha sonraki tedavi basamağında oral tirozin kinaz inhibitörü erlotinibin etkisi ve toleribilitesi araştırıldı. Erlotinib tedavisini alan toplam 39 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Altı hastada (%15.8) kısmı yanıt elde edilirken, 16 hastada (%42.1) stabil hastalık ve 16 hastada (%42.1) progresyon tespit edildi. Bir hasta veri eksikliğinden dolayı değerlendirmeye alınmadı. Hastaların ortalama genel sağ kalımı 377 (291-462) gün saptanırken progresyona kadar geçen süre 242 (151-334) gün saptandı. Hastalar tedaviyi genel olarak iyi tolere etmiş olup tedavinin kesilmesini gerektirir yan etki gelişmedi. Sonuç olarak kemoterapiye dirençli KHDAK‟li hastaların tedavisinde erlotinib iyi bir seçenek olabilir.
Lung cancer is now the most common cause of cancer-related deaths worldwide. Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) accounts for approximately 80% of all lung cancer and 55–60% of NSCLC patients have advanced stage at diagnosis. The main aim of treatment in this patients to provide symptomatic relief and survival benefit. In this study, the efficacy and tolerability of erlotinib, an oral tyrosine kinase inhibitor, as second line or later lines of chemotherapy in patients with advanced stage NSCLC. Thirty-nine patients treated with erlotinib were evaluated retrospectively. Partial response was achieved in 6 (15.8%) patients, disease remained stable in 16 (42.1%) patients and progression in 16 (42.1%) patients. The median over all survival and progression free survival was 377 (291-462) days and 242 (151-334) days respectively. Erlotinib treatment was generally well tolerated and no significant adverse effect was observed. In conclusion, erlotinib may be a good option in the treatment of patients with chemotherapy-refractory NSCLC.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10426
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
340581.pdf551.01 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons