Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10342
Title: Düşük doğum ağırlıklı preterm bebekler için hazırlanan parenteral beslenme ürünlerinde ve parenteral olarak sık uygulanan medikal tedavilerde alüminyum kontaminasyonunun araştırılması
Other Titles: Investigating aluminum contamination in parenteral nutrition products and parenteral medications commonly administered for preterm babies with low birth weight
Authors: Köksal, Nilgün
Aşut, Emre
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Prematüre
Alüminyum
Total parenteral nutrisyon
Premature
Aluminum
Total parenteral nutrition
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşut, E. (2016). Düşük doğum ağırlıklı preterm bebekler için hazırlanan parenteral beslenme ürünlerinde ve parenteral olarak sık uygulanan medikal tedavilerde alüminyum kontaminasyonunun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hızlı büyüme seyri gösteren prematüre bebekler beslenmenin en çok önem taşıdığı yaş grubunu oluşturmaktadır. Prematüre bebeklerin sağkalım oranlarının artması, enteral beslenmenin erken ve yeterli düzeyde başlanamaması, total parenteral nutrisyonun (TPN) önemini arttırmıştır. Bu bebeklerin TPN solüsyonlarının hazırlanmasında alüminyum ile kontamine ürünler kullanılabilmektedir. Alüminyum toksisitesine bağlı olarak uzun dönem, başta nörolojik sorunlar olmak üzere çeşitli morbiditeler ortaya çıktığı bilinmektedir. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) alüminyum maruziyetinin <5μg/kg/gün miktarı ile sınırlandırılmasını tavsiye etmiştir. Bu çalışmada 32 gestasyon haftası altındaki düşük doğum ağırlıklı hipotetik 4 hasta modeli için TPN hazırlanırken kullanılan ilk ürünlerdeki, camda ve etilen-vinil asetatta (EVA) olmak üzere son ürün olan TPN'lerdeki ve parenteral olarak en sık kullanılan ilaçlardaki alüminyum miktarı endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) yöntemi ile çalışılmıştır. Çalışmamızda alüminyum maruziyetine dikkat çekmeyi ve maruziyetin azaltılması konusunda gerekli önlemlerin alınmasına dair önerilerde bulunmayı hedefledik. Bakılan ilk ürünlerde Cernevit Flakon, Tracutil Ampul, %20 dekstroz, kalsiyum glukonat ve sodyum fosfatta alüminyum kontaminasyonunu yüksek saptadık. Kalsiyum tuzlarından kalsiyum kloritte; fosfat tuzlarından potasyum fosfatta kontaminasyonu düşük saptadık. EVA'ya hazırlanan TPN son ürünlerinde alüminyum kontaminasyonu cama oranla 7 farklı ürünün 6'sında yüksek saptadık. Değerlendirilen 18 ilacın 9 tanesinde kontaminasyona rastladık. Klasik amfoterisin B, kafein sitrat ve vitamin K'da en yüksek değerleri ölçtük. Sonuç olarak prematürelerde alüminyum toksisitesini azaltmak için, parenteral beslenmeden tolere edilen en kısa süre içerisinde enteral beslenmeye geçilmeli, TPN hazırlanırken kullanılan ürünlerin ve parenteral ilaç tedavilerinin en düşük alüminyum içeriğine sahip olmasına özen gösterilmeli, parenteral beslenme solüsyonlarının hazırlandıkları cihazlardan, kondukları saklama kaplarından ve uygulandıkları malzemelerden kaynaklanabilecek alüminyum kontaminasyonu değerlendirilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.
Nutrition is of vital importance especially for premature babies that show rapid growth. Significance of total parenteral nutrition (TPN) has increased due to elevated survival rate of premature babies and failure to introduce early enteral nutrition at a sufficient rate. However, aluminum-contaminated materials may be used for preparation of TPN solutions. It is long known that aluminum toxicity may induce various long-term morbidities, particularly neurological problems. The Food and Drug Association (FDA) recommends a maximum daily aluminum dose of <5μg/kg/day. In the present study, aluminum content of drugs, which are most frequently used for TPN preparation, was investigated in the first- products, such as glass and ethylene-vinyl acetate (EVA), as well as in the end products, namely TPN and parenterals, through the ICP-MS method for 4 hypothetical patient models with low birth weight at <32 weeks' gestation. This study aimed to draw attention to aluminum exposure and make suggestions for reduction of the exposure. Aluminum contamination was found to be high in cernevit vial, tracutil bulb, 20% dextrose solution, calcium gluconate and sodium phosphate which were examined in the first products. Nevertheless, calcium chloride-a calcium salt- and potassium phosphate-a phosphate salt- were found to have low aluminum content. It was also determined that aluminum contamination was higher in 6 of 7 products in TPN end products prepared in EVA as compared to those prepared in glass. Aluminum contamination was detected in 9 of 18 drugs analyzed within the scope of the study. Conventional amphotericin B, caffeine citrate and vitamin K showed the highest contamination rates. In conclusion, we recommend to initiate enteral nutrition as soon as possible; pay attention to the fact that products to be used for TPN preparation and parenteral drug therapies have minimum aluminum content; evaluate aluminum contamination risk resulting from preparation devices, store containers and application tools used for TPN solutions and take necessary precautions in order to minimize aluminum toxicity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10342
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435767.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons