Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10210
Title: Ası teleminde vitalite bulgusu olarak P-Selektin varlığının araştırılması
Other Titles: The research of presence of P-Selectin as vitality sign in hanging ligature
Authors: Fedakar, Recep
Baduroğlu, Erol
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Ası
Vitalite
P-selektin
Hanging
Vitality
P-selectin
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baduroğlu, E. (2011). Ası teleminde vitalite bulgusu olarak P-Selektin varlığının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi..
Abstract: Çalışmamızda son yıllarda yara yaşı tayinine yönelik araştırmalarda üzerinde çalışılan ve bir hücre adhezyon molekülü olan P-selektinin asılarda vitalite bulgusu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışmamızda otopsileri Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde yapılan olgulardan alınan cilt örnekleri immunohistokimyasal olarak P-selektin ile boyanarak boyanma yüzdesi vepozitifliği açısından değerlendirilmiştir. 25 ası olgusunun boynundaki telem ve çevresinden alınan cilt örneği çalışma grubunu, teleme uzak boyun bölgesinden alınan cilt örneği 1. kontrol grubunu, 24 ası dışı nedenleölenlerin boyun bölgesinden alınan cilt örneği 2. kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundaki olguların %40'ı +2, 1. kontrol grubundaki olguların %60'ı +3, 2. kontrol grubundaki olguların %91,6'sı +2 ve +3 derecede boyandı. Çalışma grubu içerisindeki olguların 16'sının (%64)boyanma yüzdesi %40-60 arasında, 1. kontrol grubundaki olguların 23'ünde (%92) boyanma yüzdesi %40-80 arasında, 2. kontrol grubundaki olguların 22'sinde (%91,6) boyanma yüzdesi %30-60 arasında izlendi. 1. kontrol grubunda boyanma pozitifliği (p=0.018) ve boyanma yüzdesi (p=0.017)çalışma grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturacak şekilde yüksek bulundu. 1. kontrol grubunda boyanma yüzdesi (p=0.021) 2. kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturacak şekilde yüksek bulundu.Ası olgularında tip (tam/yarım, tipik/atipik), ekimoz veya kırık varlığı boyanma pozitifliği ve boyanma yüzdesi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak çalışmamızda ası teleminde P-selektin ile vitalite arasında pozitif korelasyon kurulamamakla birlikte farklı yaralanma türlerinde daha geniş olgu serileri ve daha kapsamlı faktörlerin sorgulanması ile yapılacak çalışmaların faydalı olacağı kanısındayız.
In our study, it is aimed to evaluate P-selectin, which is a cell adhesion molecule and recently studied on determination of wound age, as vitality sign in hanging ligature. In our study; skin samples taken from the cases autopsied by the Morgue Departments of the Bursa branch of the Turkish Council of ForensicMedicine were investigated immunohistochemically in terms of the percentage and the positivity stained with P-selectin. The study group is formed with the skin samples of ligature and around of 25 hanging cases; as well as the first control group is formed with the skin samples of distant neck region of ligature of the same cases. The second control group is formed with the skin samples of the neck area of 24deaths different from hanging.40% of the cases in the study group +2; 60% of the cases in the first control group +3; 91.6% of the cases in the second control group+2 and +3 level were stained. 16 (64%) cases in the study group the percentage of staining were observed between 40-60%. 23 (92%) cases in the first controlgroup the percentage of staining were observed between 40-80%. 22 (91.6%) cases in the second control group the percentage of staining were observed between 30-60%. In the first control group positivity of staining (p =0.018) and percentage of staining (p = 0.017) were higher than the studygroup and the percentage of staining (p = 0.021) were higher than the second control group to form a statistically significant difference.In the cases of hangings; it is not found any statistically significantdifference in the positivity of stain and the percentage of stain according tothe type of hanging (full/ half, typical/atypical) or the presenceof ecchymosis or fracture (p>0.05).In conclusion; in our study there is no positive correlation between P-selectin and vitality in ligature of hanging; moreover, it may be beneficial forfurther studies about different injury types with a larger case series with morecomprehensive factor examination.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10210
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307381.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons