Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10124
Title: MEB onaylı 100 temel eserde yer alan çeviri kitaplardaki iletilerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygunluğunun Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi
Other Titles: Examining the appropriateness of the messages within translated writings at the primary school 100 basic writings list recommneded by National Education Ministry through the views of teachers
Authors: Erdal, Kelime
Yurtseven, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: İleti
100 temel eser
Çeviri çocuk kitapları
Çocuğa uygun olma
Message
100 fundamental works
Translated child books
Appropriateness for child
Issue Date: 16-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurtseven, H. (2011). MEB onaylı 100 temel eserde yer alan çeviri kitaplardaki iletilerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygunluğunun Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 100 Temel Eser listesi hazırlatmıştır. Listede, 63 yerli eser, sekiz Hazırlatılacak Eser, 29 çeviri eser bulunmaktadır. Bu çalışmada, listede yer alan 29 çeviri eser iletileri bakımından incelenmiş ve bu incelemede tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın problem cümlesi, İlköğretim 100 Temel Eser listesinde yer alan çeviri kitaplardaki iletiler ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygun mudur olarak belirlenmiştir.İncelenen 29 çeviri eserden 356 adet ana ve yan ileti çıkarılmıştır. Çıkarılan iletilerden geneli temsil ettiği düşünülen 48 ileti ve olumsuz olduğu düşünülen 30 ileti bir araya getirilerek bu iletilerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygunluğu Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine sunulmuştur. Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle, kitaplarda yer alan iletilerin 31 tanesinin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygun olmadığı, geri kalan 325 tanesinin ise uygun olduğu belirlenmiştir. Bu iletilerden yola çıkarak, 100 Temel Eser listesinde yer alan 29 çeviri eserden 20 tanesinin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uygun olduğu, dokuz tanesinin ise uygun olmadığı ifade edilmiştir. Böylece, bu kitapları öğrencilere tavsiye edecek olan öğretmenlere, kitapları satın alacak olan velilere ve öğrencilere yol gösterilmesi ve bu alanda yapılan çalışmalara da ışık tutulması amaçlanmıştır.
National Education Ministry have list of 100 fundamental works for primary school 5th, 6th, 7th and 8th grade students prepared in 2005. There are sixty three native, eight to be prepared and twenty-nine translated works within this list. Within this analysis, the twenty nine translated works have been examined in terms of messages and survey model was used. `Is the messages within translated child literature works of 100 fundamental works appropriate for secondary school students? is the problem clause of this research.356 main and sub messages have been listed within these works. The appropriateness of these messages to secondary school students, these messages were presented to the views of secondary school Turkish Language Teachers by gathering 31 negative messages and 47 positive messages thought to represent the common. According to these views it has been designated that 31 messages are not appropriate for students and 325 messages are appropriate. It has been stated that 20 of the 29 translated works are appropriate for secondary school students and 9 are not. So, it has been entailed to teachers to suggest these works to students, parents to buy these and students and academic researches to be done within this field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10124
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
296028.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons