Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10019
Title: Transforming receptive vocabulary knowledge into productive vocabulary through ICT tools and investigation of students’ views
Other Titles: Algısal kelime bilgisinin üretken kelime bilgisine dönüştürme üzerine bir çalışma ve öğrencilerin görüşlerini araştırma
Authors: Uzun, Levent
Altun, Lokman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: BIT araçları
EFL learners
Çevrimiçi eğitim
İngilizce eğitimi, WEB 2.0 araçları
Kelime bilgisi
Üretken kelime
Sözcük yoğunluğu
Algısal kelime
ICT tools
Lexical density
Vocabulary knowledge
Productive vocabulary
WEB 2.0 tools
Receptive vocabulary
Issue Date: 12-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, L. (2019). Transforming receptive vocabulary knowledge into productive vocabulary through ICT tools and investigation of students’ views. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz dünyası eğitimi de içine katarak teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli bir şekilde değişiyor. Bu değişim akımının sonunda, öğretim stratejileri de doğal olarak değişikliğe uğramaktadır. Bu gerçeği göz önüne alarak, bu çalışma Quizlet ve Word Art araçlarını kullanarak öğrencilerin kelime bilgilerini geliştirmeyi aynı zamanda Quizlet aracının öğrencilerin algısal kelime öğrenimi üzerindeki etkisini görmeyi de amaçlamıştır. Bu bağlamda, Word Art aracı öğrencilerin üretken kelime bilgisini arttırmak için kullanıldı, ve araştırmacı bu BIT araçlarının öğrencilerin sözcük yoğunluklarına etkisini de araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde 70 orta seviye öğrenci ile 11 hafta boyunca uygulandı. 1 ana grup altında 3 alt v grup oluşturuldu. Bütün gruplar hedef kelimeleri doğrudan öğrendi ama sonraki 5 hafta Word Art aracı yardımıyla kelimeler pratik edilirken, ilk 6 hafta süresince, bütün hedef kelimeler Quizlet aracı ile pratik edildi. Bu çalışmada karma yöntem tek grup araştırma yöntemi kullanıldı. Nicel veriyi toplamak ve BIT araçlarının öğrencilerin kelime bilgisi üzerindeki etkisi için, ön test ve son test uygulandı ve veriler IBM SPSS 25 programı ile betimleyici istatistikler ve tek yönlü varyans analiz kullanılarak önemli bir fark olup olmadığı kontrol edildi. Buna ek olarak, araştırmacı öğrencilerin sözcük yoğunlarını hesaplamak için ön yazma, son algısal ve son üretken yazı testlerini uyguladı ve http://www.analyzemywriting.com yardımı ile sözcük yoğunlukları analiz edildi. Quizlet ve Word Art araçlarının hedef kelimelerin kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek için, bütün yazılar AntConc kullanılarak analiz edildi ve katılımcılar tarafından kullanılan hedef kelimeler belirlendi. Son olarak, nitel veriyi toplamak ve öğrencilerin BIT araçlarına ve derse karşı yaklaşımlarını belirlemek için 10 katılımcı ile röportaj yapıldı. Bu röportajlar içerik analizi kullanılarak analiz edildi. Bu tezin sonuçları, BIT araçlarının öğrencilerin kelime bilgisi ve sözcük yoğunluğunun geliştirilmesi konusunda oldukça etkisi olduğunu gösterdi. Son test skorlarında ve sözcük yoğunluğu ortalama skorları arasında önemli bir fark bulundu. Word Art aracının Quizlet aracından hedef kelimeleri kullanma konusunda daha başarılı olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte, bu çalışma öğrencilerin BIT araçlarına karşı pozitif bir yaklaşımı olduğunu ve öğrencilerin BIT araçlarını eğlenceli ve ilgi çekici bulduğunu gösterdi.
Today’s world has been continuously changing including education thanks to technological developments. As a result of this movement, teaching strategies have naturally undergone a change. By considering this, the objective of this present thesis is to integrate technology with vocabulary teaching process. Thereby, this study incorporates Quizlet and Word Art in order to improve vocabulary knowledge. This thesis also clarifies the effect of Quizlet on students’ receptive vocabulary knowledge. Besides, Word Art has been used to develop students’ productive vocabulary knowledge. The researcher also aims to see possible effect of ICT tools on students’ lexical densities. All groups learned target vocabulary explicitly within a context and this context was provided by reading texts, listening texts and speaking models but for the first 6 weeks, they practiced all target vocabulary through Quizlet while they practiced all target vii vocabulary through Word Art for the other 5 weeks. The treatment lasted 11 weeks with 70 students at a state university; one group with three subgroups was created. Mixed method one group research design was used in this thesis. In order to collect quantitative data, pretest and posttest technique was applied in order to see to find out whether there is an effect of ICT tools on students’ vocabulary knowledge with the help of SPSS 25. By using SPSS 25, descriptive statistics of pretest and posttest scores were calculated and ANOVA was applied to find out significance value of both tests. Furthermore, the researcher applied pre writing, post receptive and post productive writing tests to identify students’ lexical density thanks to http://www.analyzemywriting.com. To check whether students used target vocabulary after Quizlet and Word Art treatments, all writings were again analyzed via AntConc and target vocabulary used by the participants were determined. Finally, interviews were conducted with 10 students in order to collect qualitative data to identify the students’ perceptions towards the course and ICT tools. These interviews were analyzed by using content analysis. The results of this thesis showed that ICT tools were greatly effective in developing vocabulary knowledge, and also lexical density. A significant difference was found in posttest scores and lexical density mean scores. Word Art was more successful than Quizlet in terms of using target vocabulary in writing; besides, this study pointed out that students have positive perceptions towards ICT tools and they found ICT tools enjoyable and mostly attractive.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10019
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10294620.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons