Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9020
Title: Köpeklerden izole edilen streptokoklar üzerine çalışmalar
Other Titles: Studies on streptococci isolated from dogs
Authors: Kahraman, Mustafa
Doğan, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Streptococcus
Serogruplandırma
Köpek
Serogrouping
Dog
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, Ö. (1998). Köpeklerden izole edilen streptokoklar üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada üst solunum yolu infeksiyonuna sahip ve sağlıklı köpeklerin faringotonsiller doku yüzeyinde streptokokların bulunuş sıklığı, serogurupları ve antibiyotiklere duyarlılığı belirlendi. Bu amaçla Gemlik Veteriner Askeri Harası Köpek Üretme Birliğindeki ve Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerindeki 57 hasta, 43 sağlıklı köpekten svab alındı. %5 lik koyun kanlı ağarda üreme ve katalaz aktiviteleri belirlendikten sonra 102 izolat identifikasyon için değerlendirmeye alındı. Sceptor bakteri identifikasyon sistemi, %6,5 NaCl içeren ortamda ve 45 'C de üreme testleri kullanılarak, 27 sus Streptococcus pneumonia, 22 sus S.salivarius, 13 sus S. milleri, 5 sus S.agalactiae, 8 sus S.bovis, 7 sus S. avium, 7 sus S.faecalis, 12 sus S.canis olarak identif iye edildi. Beta hemolitik 46 streptokok izolatı latex aglutinasyon testi ile sero gurublandırıldı. Besinin B gurubunda, 22'sinin D gurubunda ve 12' sinin G gurubunda olduğu saptandı.CAMP tes ti ile de B gurubundaki tüm sus lar ve G gurubundaki 9 sus pozitif reaksiyon verdi. 7 sus gurublandırılamadı. Kırkaltı streptokok izolatın tümünün penisilin, ampisilin, amoksisilin + klavulanik asit, teikoplanin, vankomisin, norf- laksasin,nitrofurantion, trimethoprim sulfamethazol, klarit-romisin, eritromisin, imipenem, piperasilin, sefalotin, seftriakson, klindamisin, oflaksasine duyarlı olduğu; diğer taraftan 27 susun tetrasiklin'e, 13 susun ise kloramfeni- kol'e dirençli olduğu belirlendi.
In this study, frequency of precence, serogroups and an tibiotic susceptibilitis of streptococci on the surface of pharyngotonsillar tissue were determined. For this purpose, pharyngotonsillar swabs were taken from 57 diseased and 43 healtly dogs in the Gemlik Veterinary Military Stock Farm Dog Raising Unit and Clinics of Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ. After determining the growth characte ristics on the agar medium with 5% sheep blood and catalase activity, 102 isolates were taken in to consideration for i dent i f i cat i on. Using Sceptor Bacterium Identification System and test for growth in the medium containing 6,5 % NaCl and at 45 'C, 27 isolated were identified as Streptococcus pnetimoniae, 22 as S.salivarius, 13 as S. mi İleri, 5 as S.agalactiae, 8 as S.bovis, 7 as S. avium, 7 as S. faecal is and 12 as S.canis Fourty six streptococcus isolates showing beta hemolysis were serogrouped by latex agglutination test. Five of the isolates were in serogröup B while 22 and 12 were found to be in serogröup D and serogröup 6 respectively. All the isolates in group B and 9 isolates in group G gave positive reactions by CAMP test.All of the 46 isolates were determined to be sensitiv to penicillin, amoxycillin, amoxycillin + clavulanic acid, tei- coplanin, vancomycin, norf loxacine, nitrofurantoin, tetracyc line, trimethoprim sulfamethoxazole, clarithromycin, erytro- miycine, imipenem, piperacillin, cephalothin, ceftriaxon, clindamycin, ofloxacin. Twentyseven and 13 isolates were found to be resistant to tetracycline and chloramphenicol respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9020
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079486.pdf
  Until 2099-12-31
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons