Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2357
Title: Cumhuriyet Döneminde Türkiye nüfusunda meydana gelen değişimlerin okul öncesi eğitim sistemine yansıması
Other Titles: Transformations that occur in the population of Turkey in the Republic Period and the its reflection to the pre - school education system
Authors: Atasoy, Emin
Doğan, Seniye
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Cumhuriyet dönemi
Okul öncesi eğitim
Türkiye nüfusu
Republic period
Preschool educaiton
Population of Turkey
Issue Date: 1-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, S. (2015). Cumhuriyet Döneminde Türkiye nüfusunda meydana gelen değişimlerin okul öncesi eğitim sistemine yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen zaman diliminde Türkiye nüfusunda meydana gelen nitel ve nicel değişimlerin okul öncesi eğitim sistemine yansımalarını ve sonuçlarını incelemektir. Bu çalışma, okul öncesi eğitim, nüfus ve nüfus değişimlerinin etkisi ve Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi nüfus yapısı ve okul öncesi eğitim başlıkları ile ele alınmıştır. Türkiye'de nüfus değişimleri konusunda başlıca istatistik kaynak ülkemizde yapılan resmi nüfus sayımlarıdır. 1927'de yapılan ilk nüfus sayımından günümüze kadar yapılan nüfus sayımlarında, doğurganlık hızında düşüş olsa bile çeşitli sağlık politikaları ve yaşam tarzının değişmesiyle ölüm sayılarının azalmasından dolayı ulusal nüfus azalan bir tempoyla da olsa artmaya devam etmiştir. Ülkemizde 1960'lı yıllardan itibaren okul öncesi eğitim ile ilgili hem devlet yatırımları hem de bilimsel çalışmalar artmıştır. Bu yatırımlar ve çalışmalar neticesinde okul öncesi eğitim kurumları, öğretmen ve öğrenci sayılarında artışlar görülmüştür. Bu artış 1980'li yıllarda belirginleşmeye başlamış, 2009-2010 eğitim öğretim yılında hem okul sayısı hem de okullaşma oranı bakımından en yüksek düzeye ulaşmıştır. Sonuç olarak, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamında olmaması, tüm bölge ve illerimizde yeterince yaygınlaşmamış olması ve genelde ücretli olması sebebiyle ilköğretime nazaran istenen düzeye ulaşılamadığı görülmüştür.
The purpose of this study, in time which is from the proclamation of the republic until today, to examine the qualitative and quantitative changes in Turkey's population's reflections and results on pre-school education system. In this study, is handled ; pre-school education, population and effects of population changes, the population structure and pre-school education in the Republican Era of Turkey. Formal censuses are the major statistic source about population changes in Turkey. According to censuses, from the first census in 1927 until today, even though decrease of fertility rate, due to the various health policies and lifestyle changes, the population increase continued. In our country, both government investment and scientific studies about pre-school education has increased since the 1960s. As a result of these investments and studies, an increase in the number of pre-school education institutions, teachers and students were observed. This increase has started to become in 1980s and reached the highest level in terms of number both school number and enrollment rate in 2009-2010 education year. As a result, due to the pre-school education isn't in compulsory education's extent, isn't spread in all regions and provinces and it is also paid, pre-school education can't reach the desired level compared to primary education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2357
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407246.pdf873.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons