Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20598
Title: Endüstri 4.0’ın çalışma hayatına etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme
Other Titles: The effects of industry on work life and an assessment on Turkey
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Akkuşçu, Halil İbrahim
Keywords: Endüstri 4.0
Türkiye
Endüstri devrimi
Dönüşüm
Çalışma hayatı
Industry 4.0
Turkey
The industrial revolution
Transformation
Work life
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkuşçu, H. İ. (2019). "Endüstri 4.0’ın çalışma hayatına etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 65-98.
Abstract: Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir bütündür. Bu teknolojilerle birlikte kimi iş kolları ortadan kalkacak, kimi iş kolları ise faaliyet alanını genişletecektir. Teknolojik gelişmelerin işsizliğe neden olmalarının yanı sıra katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler sunmaları, ülkelerin refah düzeylerinin artmasını ve toplumsal yaşam standartlarının yükselmesini sağlamaları beklenmektedir. İlk kez Almanya’da kullanılan Endüstri 4.0, Türkiye için de çok uzak bir kavram değildir. Ancak Endüstri 4.0’a yönelik atılması gereken birçok adım bulunmaktadır. Bu çalışmada endüstri devrimlerinin tarihçesine, Endüstri 4.0 kavramına ve özelliklerine değinilmiş ve Endüstri 4.0’ın, iyimser ve kötümser görüşler çerçevesinde, çalışma hayatında oluşturacağı etkiler literatürde var olan kaynaklardan faydalanılarak derlenmiştir. Türkiye sanayii üzerindeki etkisi ve Türkiye sanayisinin bu dönüşümdeki konumu ortaya konulmuştur.
Industry 4.0; It is a whole of internet of things, internet services and cyber physical systems. With these technologies, some business lines will disappear and some business lines will expand their field of activity. In addition to causing unemployment, technological developments are expected to offer high value-added products and services, to increase the welfare levels of countries and to increase social living standards. For the first time used in Germany Industry 4.0 is not a distant concept for Turkey. However, there are many steps to be taken towards Industry 4.0. In this study, the history of the industrial revolutions, the concept of Industry 4.0 and its features are addressed and the effects of Industry 4.0 in working life in the framework of optimistic and pessimistic opinions are compiled by making use of the resources available in the literature. The impact on industry of Turkey and Turkey has put forward position in this industry transformation.
URI: https://uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2019_2/asl_03.pdf?_t=1595326254
http://hdl.handle.net/11452/20598
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2019 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_3.pdf350.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons