Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYeşil, Abdullah-
dc.contributor.authorKaynak, Gökay-
dc.date.accessioned2021-04-02T12:00:35Z-
dc.date.available2021-04-02T12:00:35Z-
dc.date.issued2011-07-22-
dc.identifier.citationAltay, A. vd. (2011). ''Konvansiyonel baş-boyun radyoterapisinde dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetre ile kontrolü''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 117-122.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421538-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18841-
dc.description.abstractBu çalışmada amacımız baş-boyun radyoterapi tekniğinde dozimetrik sürecinin termolüminisans dozimetri (TLD) ile kontrolüdür. Çalışmamızda randofantom, dozimetrik ekipman ve tedavi cihazları kullanıldı. Tedavi pozisyonunda Bilgisayarlı Tomografi-Simülatörde, kesit görüntüler alındı. Sanal simülasyonla alanlar belirlendi. Alınan simülasyon filmleri Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemine (BTPS) aktarılarak kontrol edildi ve nokta doz değerleri hesaplandı. TLD’ler randofantomda belirlenen noktalara yerleştirildi ve 5’er kez ışınlama yapılarak ölçüm değerlerinin ortalamaları elde edildi. Çalışmada hedef hacim ve kritik organ dozları incelendi. Planlanan ve ölçülen değerler arasında ±%5’in altındaki değerler kabul edilebilir sınırlar içine alındı. Target volümde bulunan 2 noktada BTPS ile hesaplanan doz değerlerinin ortalaması 207 cGy iken, bu noktalarda TLD ile ölçülen dozların ortalaması 203,5 cGy idi. Fark %2’in altındadır. Supraklaviküler alan ile lateral alanların çakışma düzleminde hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki fark maksimum %3,59 olarak bulundu. Lenf nodu bölgelerinde ölçülen değerlerde maksimum fark %3,59 idi. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, radyoterapi için belirlenen limitler içinde olsa da, bilgisayarlı tedavi planlama algoritmaları, dozimetrik süreç ve tedavi uygulamasının TLD ile yapılan in vivo doz ölçümleriyle kontrolünün, ideal olmasa da yararlı olabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, our purpose is to control dosimetric process of head and neck radiotherapy technique with ThermoLuminescence Dosimeters (TLD). Dosimetric equipment, treatment devices and randofantom were used in the study. At treatment position, cross-sectional areas of randophantom screened with Computerized Tomography-Simulator. Radiotherapy fields identified at virtual simulation. Radiographs from simulation transferred to Computerized Treatment Planning System (CTPS) to control the fields and then point doses calculated. TLDs were placed to determined points at the randophantom then irradiation applied for 5 times to get average values of measurement. Target volume and critical organ doses were evaluated. Difference between the CTPS and measured doses lower than ±%5 was taken in the acceptable limit. The mean of measured doses from 2 points at the target volume were 203,5cGy and mean of calculated CTPS doses were 207cGy. The difference was below %2. Maximum difference of measured and calculated doses at supraclavicular and lateral field junction plane is %3,49. At the lymph node regions, which are within planning treatment volume, the maximum difference was %3,59. In this study, even if results were in the acceptable margin, controlling the CTPS algorithm and treatment period with TLD dosimeters is not ideal, but, useful for all levels.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBaĢ-boyun radyoterapisitr_TR
dc.subjectTermolüminisans dozimetri (TLD)tr_TR
dc.subjectBilgisayarlı tedavi planlama sistemi (BTPS)tr_TR
dc.subjectRando Fantomen_US
dc.subjectThermoLuminescence dosimeter (TLD)en_US
dc.subjectHead and neck radiotherapyen_US
dc.subjectComputerized treatment planning system (CTPS)en_US
dc.subjectRando phantomen_US
dc.titleKonvansiyonel baş-boyun radyoterapisinde dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetre ile kontrolütr_TR
dc.title.alternativeControl of the dosimetric process at conventional head and neck radiotherapy with thermo luminescence dosimeteren_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Nükleer Fizik Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage117tr_TR
dc.identifier.endpage122tr_TR
dc.identifier.volume37tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorAltay, Ali-
dc.contributor.buuauthorGözcü, Sema-
dc.contributor.buuauthorArslan, Sonay-
dc.contributor.buuauthorKaradağ, Oya-
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Lütfi-
dc.contributor.buuauthorDemiröz, Candan-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_3.pdf548.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons