Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18503
Title: Akut lösemili hastalarda anjiogenezisin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of angiogenesis in acute leukemia patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Özçelik, Tülay
Ali, Rıdvan
Özkalemkaş, Fahir
Özkocaman, Vildan
Ozan, Ülkü
Öztürk, Hülya
Tunalı, Ahmet
Keywords: Anjiyogenezis
Akut lösemi
Angiogenesis
Acute leukemia
Issue Date: 30-Jun-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, T. vd. (2003). ''Akut lösemili hastalarda anjiogenezisin değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-6.
Abstract: Anjiogenezisin solid tümörlerdeki önemi iyi bilinmektedir. Fakat, hematolojik neoplazmlar için az sayıda veri bulunmaktadır. Çalışmamızda tedavi edilmemiş akut lösemili hastaların kemik iliklerinde anjiogenezisin rolünü araştırmayı amaçladık. Tedavi edilmemiş hastaların kemik iliğindeki mikrodamar sayıları, kontrol olgularının ve komplet remisyon dönemindeki olguların mikrodamar sayıları ile karşılaştırıldı. Çalışmaya on üç hasta alındı. Kemik iliği örnekleri immunohistokimyasal olarak von Willebrand faktör ile boyandı. Her kemik iliği örneğinde damar yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardan iki tanesinde mikrodamar sayımı yapıldı. Anjiogenezis, 400’lük büyütmedeki damarların sayısı olarak ifade edildi. Kemik iliği mikrodamar sayısı akut lösemili hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında önemli oranda artmış bulundu (p<0.01). İlaveten ilk tanıdaki mikrodamar sayısı komplet remisyon döneminde değerlendirilen damar sayısına göre önemli oranda artmış bulundu (p<0,01). Sonuç olarak; akut lösemili hastalarda kemik iliğinde anjiogenezisin artmış olduğu gösterilerek, akut lösemilerin patogenezinde anjiogenezisin rolü olabileceği kanaatine varıldı
The importance of angiogenesis for solid tumors is well established. In contrast only few data are available for hematologic neoplasms. In our study we aimed to investigate the role of angiogenesis in bone marrow biopsies of untreated acute leukemia patients. Microvessel counts in the bone marrow biopsies of untreated patients were compared with normal controls and with ones counted at the time of complete remission. Thirteen patients were included in the study. Bone marrow samples were immunohistochemically stained with von Willebrand factor. Microvessels were scored in two areas of the highest microvessel density in sections of each bone marrow specimen. Angiogenesis was expressed as the number of vessels counted at x400 magnification. Bone marrow microvessel count was significantly increased in acute leukemia patients compared with controls (p<0,01). Additionally microvessel count at presentation was significantly higher than the one assassed at the time of complete remission (p<0,01). In conclusion by demonstrating increased angiogenesis in the bone marrow of acute leukemia patients we think that angiogenesis may play a role in the pathophysiology of acute leukemia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420349
http://hdl.handle.net/11452/18503
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_1.pdf369.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons