Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18057
Title: Kalsiyum klorür ilavesi ve ısıl işlemin beyaz peynir randırnamı üzerine etkileri
Other Titles: The effect of calcium chloride and heating temperature on the yield of white cheese
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şen, Cem
Tayar, Mustafa
Berker, Aşkın
Ergüzel, Ece
Başeğmez, Zehra
Keywords: Miik coagulation
Beyaz peynir
Kalsiyum klorür
Heat
Calcium choride
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, C. (1992). "Kalsiyum klorür ilavesi ve ısıl işlemin beyaz peynir randırnamı üzerine etkileri" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),159-167.
Abstract: Süt proteinlerinin stabilitesi, siite uygulanan ısıl işlemler ve kal siyum kollsalltrasyonu gibi süte ait fiziksel ve kimyasal niteliklerle ilgilidir. Bu çalışmada, iğ ve fa klı derecelerde (65°C/10 dk., 7;/CJ40 sn., BSOC/15 sn.) pastörize edilerek işlenen sütlere farklı düzeylerde (% 0.01, 0.02, 0.03 ve 0.1) kalsiyum klonır ilave ederek peynire işlemenin taze beyaz peynirin bazı nilelikleri üzerine etkileri inc lenmi tir. Sonuç olarak; en yüksek peynir randımam 8SOC'de 15 saniye pas törize edilmiş ve % 0.03 oranmda kalsiyum klorür ilave edilerek işlem örneklerden elde edilmiştir.
The stability of milk proteins is influenced by their clıemical composition and physical properlies, as well as by heuting temperature and by calcium concentration of milk. In this study, effect of different tenıp ature treatment of milk (raw, 6SOC!10 min., 72/JC/40 see., 85°C/15 see.) and adding of CaC/ı (0.01, 0.02, 0.03 and 0.1 %) have evahıated. In eonclusion, the lıiglıest qııality properlies from milk was obtained at the pasteurization of 85°C for 15 seeonds with the level of 0.03 % calcium elıoride.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18057
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_20.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons