Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17804
Başlık: Karacabey harası sun'i tohumlama boğalarının kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: Investigations on some spermatological characteristics of artificial insemination bulls of Karacabey stud farm
Yazarlar: Çekgül, Erol
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gökçen, Hazım
Soylu, M. Kemal
Tümen, Hüseyin
Anahtar kelimeler: Spermatological characteristics
Spermatolojik özellikler
Bull semen
Boğa sperması
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gökçen, H. vd. (1991). ''Karacabey harası sun'i tohumlama boğalarının kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3-), 75-81.
Özet: Erkek hayvanlarda döl verimi dişilere nazaran daha önemlidir. Erkeklerde döl verimi ile spennatolojik değerler arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu nedenle suni tohumlamada kullanılan boğaların spermatolojik özelliklerinin bilinmesinde büyük yararlar bulunmaktadır. Bu çalışmada Karacabey Harasında yetiştirilen 18 baş suni tohumlama boğasının bazz spennatolojik özellikleri bir yıl boyunca incelenmiştir. Boğalardan suni vajina ile gün aşırı alınan ejakulat larda saptanan ortalama spenna hacmi 5.85 cm3, spermatozoa yoğunluğu 1.62x109/cm3, ve spermatozoon motilitesi de % 75.29 bulunmuştur. Sonuçta boğalardaki spennatolojik değerlerin normal sınırlar içinde ve döl verimini olumsuz yönde etkileyecek düzeyde bulunduğu saptanmıştır.
Fertility in males is more important than in females. There is a positive correlation between fertility and spermatological characteristics in males. For this reason, it is very useful to know about the dermatological characteristics of the artificial insemination bulls. In this study, some of tlıe spemıatological characteristics of 18 artificial insemination bulls, bred in Karacabey Stud Farm, were determined year round. Averages of ejaculate volume, spermatozoon concentration and motility values determined in ejaculates collected from bulls by artificial vagina every other day were 5.85 cm3., 1.62xl09!cnf3 and 75.29 % respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17804
Koleksiyonlarda Görünür:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_1_12.pdf1.49 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons