Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17571
Title: Türkiye'de kimyasal yolla üretilen dikalsiyum fosfat ile et tipi ( broyler) civcivler üzerinde bir araştırma
Other Titles: A study on broilers with chemicaly produced dicalcium phosphate in Turkey
Authors: Akkılıç, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Erdinç, Hüseyin
Keywords: Et tipi (broyler) civcivler
Türkiye
Dikalsiyum fosfat
Dicalcium phosphate
Study on broilers
Turkey
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkılıç, M. ve Erdinç, H. (1983). "Türkiye'de kimyasal yolla üretilen dikalsiyum fosfat ile et tipi ( broyler) civcivler üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 29-41.
Abstract: Bu araştırma Türkiye'de üretilen ve Top-Kim Firması tarafından kürsümüze gönderilen dikalsiyum fosfatın et tipi (broyler) civcivlerde canlı ağırlık artışı ve yem tüketimine olan etkisini saptamak üzere yapılmıştır. Araştırma 6 grup olarak planlanmış ve 1 . grup kontrol grubu olarak alınmış ve denenmesi istenen dikalsiyum fosfat (DCP) hiç konmamış. Bu grubun fosfor ih tiyacı sadece kemik unu ve hayvansal kaynaklı yem maddelerinden sağlanmıştır. 2. gruba % 1 oranında kemik unu ve % 1 DCP ilave edilmiştir. 3. gruba hiç kemik unu konmamış ve sadece balık unu yanında % 2 DCP katılmıştır. 4.; 5. ve 6. gruplar da hiç hayvansal protein kaynağı kullanılmamış ve protein ihtiyacının çoğunluğu soya fasulyası küspesi, ayçiçeği küspesi ve mısır gluteninden karşılanmıştır. Bu gruplarda fosfor ihtiyacı 1. grupda sadece % 2.4 oranında katılan kemik unundan ve 2. grupda % 1 kemik unu ve % 1 DCP, 3. grupda da sadece % 2 DCP'den karşılanmışt ır . Sekiz hafta sürdürülen bu araştırmada gruplara göre bir civcivin ortalama toplam canlı ağırlığı sırasıyla 1973.5; 1864.0; 17 85. 0; 192 6. 5 ; 193 7. 0 ve 1771.5 g olmuş tur. Belirtilen süredeki toplam yem tüketimleri de 4750; 4610; 431 5; 4500; 4168 ve 4549 g bulunmuştur. Buna göre 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem mikta rı da 2.38; 2.44; 2.51; 2.41 ; 2.47 ve 2.56 kg olarak hesaplanmıştır. Gruplarda 8 haftalık araştırma süresinde elde edilen canlı ağırlık artışı yem tük etimi ve yemi değerlendirme sonuçlarına göre dikalsiyum fosfat her iki araştırma grubunda ve özellikle bitkisel proteinlere da yalı gruplarda % 1 kemik unu + % 1 DCP kombinasyonu tatminkar sonuçlar vermiştir. Fakat % 2 oranında katılan dikalsiyum fosfat büyümeyi olumsuz olarak etkilemiştir.
The purpose of this experiment was to investigate the effects of dicalcium phosphate produced in Turkey by Topkim on the weight gain and feed consumption of broyler chickens. In this experiment 6 groups were made and the first group having no dicalcium phosphate (DCP) was used asa control group. Phosphor requirements of this group were obtained from the bone meal and the other animal sources feed. 1 % bone meal and 1 % DCP was added to the 2. groups. In the 3. groups only fish meal and 2 % DCP without bone meal were used. In the 4., 5. and 6. Groups animal protein sources were not used but most of the protein requirements were provided from soyabeen meal sunflower meal and com gluten meal phosphor requirements in these groups were also provided from 2.4 % bone meal added to the 1. group, 1 % bone meal and 1% DCP added to the 2. groups; 2 % DCP added to the 3. groups. During eight weeks investigation, average total weights of the chickens according to the groups were found as 1973.5; 1864.0 ; 1785.0; 1926.5; 1937.0 and 1771.5 g. Total feed consumptions of these groups were recorded as 4750; 4610; 4315; 4500; 4168 and 4549 g, respectively. According to these results, feed consumptions per 1 kg. weight gain were calculated as 2.38; 2.44; 2.51 ; 2.4 1; 2.47 and 2.56 kg. According to the results o f weight gain, feed consumption and feed efficiencies, in each gruops and especially in the plant so urces feed, the combination of 1 % bone meal and 1 % DCP gave some possible results. But the growth rate decreaced when 2% dicalcium phosphate was added to the rations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17571
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_4.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons