Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17171
Title: Grupla psikolojik danışmanın kişilerarası ilişkiler dersini alan öğrencilerin kendini açma davranışlarına, empatik eğilimlerine ve empatik becerilerine etkisi ile ilgili bir ön çalışma
Other Titles: A preliminary study on the effect of group counseling on the self-disclosure behaviors, empathic tendencies and empathic skills of students taking the interpersonal relations course
Authors: Ersever, Oya G.
Keywords: Grupla psikolojik danışma
Etkileşim
Kendini açma
Empatik eğilim ve empatik beceri
Group counseling
Encounter
Self-disclosure
Emphatec tendancy and emphatic skill
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersever, O.G. (1998). “Grupla psikolojik danışmanın kişilerarası ilişkiler dersini alan öğrencilerin kendini açma davranışlarına, empatik eğilimlerine ve empatik becerilerine etkisi ile ilgili bir ön çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-5.
Abstract: Bu ön çalışmada, 1994/95 Güz döneminde kişiler arası ilişkiler dersini alan on öğrenci ile altı oturumluk encounter (etkileşim) grubu yapılmış ve grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin kendini açma davranışları, empatik eğilimleri ile empatik becerileri üzerinde etkili olup olmadığına bakılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Bilgi Toplama Formu ", "Kendini Açma Envanteri", "Empatik Eğilim Ölçeği" ve "Empatek Beceri Ölçeği" ile toplanmıştır. İstatistiksel analizler için STATVİEW ll bilgisayar paket programı uygulanmış ve eşleştirilmiş gruplar için olan t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin anne ve babaya kendini açma ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı farklar bulunmuştur.
In this pre-study, ten students who took, the course, "EBB 455.02 Interpersonal Relations" formed an eşperimenal encounter counseling group for six sections in 1994195 Fal/ Sömestre. The effect of group counseling on se/fdisclosure behavior, enıphatic tendencies and emphatic skills of students were examined The research data was collected by "Self-Disclosure lnventory", Emphatec Tendancy Scale", "Emphatec Skill Scale" and "Information lnpuiry Form" which is developed by the reearcher. Paired t-test has been used from the computer packetprogram of STATVİEW ll for the statistical analysis. Significant differences has be en found in terms of self-disclosure to mother and father betxeen scores of pre-test and post-test of the students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17171
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1996-1998 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_1.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons