Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16140
Title: Bir hanefî-mâtürîdî âlimi ebü’l-berekât en-nesefî
Other Titles: A hanafi-maturidi scholar: abu’l-barakat al-nasafi
Authors: Mavil, Kılıç Aslan
Keywords: Ebü’l-Berekât en-Nesefi
Kelâm
Moğol
Mâverâünnehir
Siğnâkî
Nesef
Kalam
Abu’l-Barakat al-Nasafi
Transaxonia Mongol
Nasaf
Signaqi
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mavil, K. A. (2013). ''Bir hanefî-mâtürîdî âlimi ebü’l-berekât en-nesefî''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1), 57-83.
Abstract: Ebü’l-Berekât en-Nesefî, klasik dönem Hanefî fıkhı ve onun paralelinde gelişen Mâtürîdiyye kelâm geleneğinin önde gelen simâlardan biridir. Usûl, fıkıh, tefsir ve kelâm gibi farklı sahalarda kaleme aldığı eserleri medreselerde en çok okutulan ve en fazla şerh edilen kitaplar arasında bulunmasına rağmen Nesefî’nin hayatı hakkındaki mâlumât oldukça sınırlıdır. Muhtemelen onun yaşadığı dönemin ve coğrafyanın siyasî çalkantıları bu durumun başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Bu araştırmada bir taraftan Nesefî’nin hayatı ve eserleri tanıtılacak, diğer taraftan onun biyografisini derleyen müelliflerin dikkatinden kaçan bazı önemli ayrıntılara işaret edilecektir
Abu’l-Barakat al-Nasafi is one of the foremost figures of the classical period of Hanafi jurisprudence and the theological tradition of Maturidiyya which developed in parallel with Hanafiyya. Although the works which he wrote in different fields such as usul al-fiqh, tafsir and kalam, are among the most widely interpreted books and are much read in the madrasas, the knowledge about his life is quite limited. The political turmoil of his time and of region, where he lived, may be among the main reasons for this situation. In this article, on the one hand his life and works will be introduced, on the other hand some major details will be indicated, which are missed by previous scholars who have collected his biography.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143597
http://hdl.handle.net/11452/16140
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2013 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_4.pdf486.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons