Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15845
Başlık: Bingöl sulu şartlarında yetişen arı otu (phacelia tanecetifolia benntham)’na uygulanan değişik sıra aralığının bazı tarımsal özelliklere ve arı merası olarak kullanılmasına etkisi üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the effect of different row space on some agricultural traits and use of bee foraging ın phacelia (phacelia tanecetifolia benntham ) grown under ırrigated conditions of Bingöl
Yazarlar: Bakoğlu, Adil
Kutlu, Mehmet Ali
Anahtar kelimeler: Arı otu
Bitki boyu
Yan dal sayısı
Çiçek sayısı
Arı sayısı
Phacelia
Plant height
Lateral shoot number
Bloom number
Bee number
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bakoğlu, A. ve Kutlu, M.A. (2006). ''Bingöl sulu şartlarında yetişen arı otu (phacelia tanecetifolia benntham)’na uygulanan değişik sıra aralığının bazı tarımsal özelliklere ve arı merası olarak kullanılmasına etkisi üzerine bir araştırma''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 6(1), 33-38.
Özet: Bu çalışma, Bingöl sulu şartlarında 2002 yılında arıotunun farklı sıra arası mesafelerinin (40 – 50 – 60 cm) bazı tarımsal karakterler üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada bitki boyu, salkım sayısı/bitki, çiçek sayısı/salkım, çiçek sayısı/m2 , arı sayısı/m2 , yan dal sayısı/bitki, yaş ve kuru madde verimleri (kg/da) incelenmiştir. Yan dal, yaş ve kuru madde verimi dışında, incelenen tüm özellikler bakımından sıra aralığı arasında farklılıklar örnekleme başlangıcından sonuna kadar istatistik olarak önemli değişiklikler göstermiştir. En yüksek bitki boyu 53.50 cm, salkım sayısı 71.23 adet/bitki, salkımda çiçek sayısı 11.50 adet/bitki, m2 ’de çiçek sayısı 8982.23 adet/m2 , arı sayısı 116 adet/m2 olarak tespit edilmiştir. En yüksek değerler 50 cm sıra aralığında ortaya çıkmıştır. Yan dal sayısı 3.16 adet/bitki, yaş ve kuru madde verimleri 1115.78 ve 305.27 kg/da olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Bingöl ve çevresinde arı otundan yüksek verim alabilmek için 50 cm sıra aralığı önerilebilir.
This study was carried out to determine the effect of different row spacing (40–50–60 cm) on agricultural traits of Phacelia grown under irrigated conditions of Bingöl in 2002. The experiment were arranged in completely randomized block with three replications. In study plant height, bunch number/plant, bloom number/plant, bloom number/plant, lateral shoots number/plant, fresh and dry matter yields (kg/da) were investigated. All characters which were investigated were statistically significant differences determined among row spacing from beginning samples to ending except for lateral shoot, fresh and dry matter yields. The highest plant height 53.50 cm, bunch number 71.23 number/plant, bloom number per bunch 11.50 number/bunch, bloom number 8982.23 number/m2 , bee number 116.00 number/m2 were determined. The highest results were appeared to 50 cm row spacing. The lateral shoots number 3.16 number/plant, fresh and dry matter yields 1115.78 and 305.27 kg/da were calculated. Acording to results, 50 cm row spacing was recommended to the farmers in Bingöl and surrounding because it can taken to high yield in Phacelia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143540
http://hdl.handle.net/11452/15845
ISSN: 2687-5594
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 6 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_1_2.pdf80.34 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons