Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15203
Title: Tarih eğitiminde tarihsel film ve dizilerin kullanımı ve sosyal bilgiler dersi tarih üniteleri için öğretim programı temelli bir materyal kılavuzu geliştirme çalışması
Other Titles: The use of historical films and series in history education and developing a curriculum-based material guide for the history units in social studies
Authors: Şenşekerci, Erkan
Sarı, Muhammet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Öğretimde film ve dizi kullanımı
Sosyal bilgiler eğitimi
Sosyal bilgiler öğretimi materyalleri
Tarih öğretimi
Tarih öğretimi materyalleri
History teaching
History teaching materials
Studies education materials
Social studies teaching
Social use of movies and serials in teaching
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarı, M. (2019). Tarih eğitiminde tarihsel film ve dizilerin kullanımı ve sosyal bilgiler dersi tarih üniteleri için öğretim programı temelli bir materyal kılavuzu geliştirme çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Formal eğitimde öğrenme içeriği bütünüyle temsilî niteliktedir ve öğretmenlerin başlıca işlevi, gerçekliği, temsilleri aracılığıyla somutlaştırarak sunabilmektedir. Bu bağlamda iletişim, iletişimi oluşturan yazılı, görsel ve sözel dil ve iletişime derinlik ve boyut kazandıran görsel-işitsel eğitim teknolojileri parçası olduğumuz medya çağında öğretmenlerin vazgeçilmez meslekî araçları arasında yer almıştır. Ancak bir dizi finansal, hukuksal, idarî ve teknik gerekçeler ve bu gerekçelerin beslediği çeşitli önyargılar nedeniyle başta sinema ürünleri olmak üzere görsel-işitsel öğretim materyal ve teknolojilerinin dünya genelinde yaygın ve kurumsallaşmış bir kullanım alanı bulduğu söylenemez. Bu araştırma Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih öğretimi ile ilgili konulardaki bilgi ve farkındalık düzeylerini, film ve dizi kullanımına yönelik tutumlarını ve bu konudaki olumlu ya da olumsuz görüş ve önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, araştırmaya katılan öğretmenlere konuyla ilgili genel nitelikli ve tek yanıt gerektiren anket formu uygulanmış ve yanı sıra her öğretmen ile ayrı yarı yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırma sorularının yer aldığı kategorilere göre kodlanıp yorumlanmış ve dile getirilen sorun ve engellerin aşılmasına yönelik çözümler önerilmiştir.
In formal education, learning content has a complete representative characteristics, and the main function of teachers is to be able to materialize and offer the reality through their representations. In this context; communication, the written, visual and oral language creating the communication and audio-visual education techniologies that bring depth and dimension to communication; has become one of the indispensible proffesional instruments of teachers in this media age that we are a part of. However, due to a series of financial, legal and technical justifications and various prejudices that these justifications feed, it is not possible to say that audio-visual teaching materials and technologies, particularly movie products, have a widespread and institutionalized area of use worldwide. This research aims to reveal the knowledge and awareness levels of social studies teachers in Turkey on the subjects regarding history teaching, their attitudes for the use of movies and serials, and their negative or positive opinions and suggestions on this issue.Within the frame of this purpose, a general qualified questionnaire form that requires one answer was applied for the teachers participating the research as well as semi-structured interviews were made with each teacher individually. The obtained data were coded and interpreted according to categories of research questions, and solutions were offered to overcome the reflected problems and obstacles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15203
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammet_SARI.pdf3.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons