Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15037
Title: Türkiye'de ilköğretim II. kademe müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının ritmik yapı açısından incelenmesi ve besteci görüşleri
Other Titles: A study of school songs that appears in the music books of Turkish secondary schools in terms of rhythmic structure, and the opinions of composers
Authors: Sakin, Ajda Şenol
Çalışkan, Özge
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik ders kitapları
Müzik eğitimi
Okul şarkısı
Prozodi
Şarkı besteleme
Music lesson books
Music education
School song
Prosody
Song composition
Issue Date: 18-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, Ö. (2019). Türkiye'de ilköğretim II. kademe müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının ritmik yapı açısından incelenmesi ve besteci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Türkiye'de ilköğretim okulları (II. Kademe) müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının ritmik yapı ilkelerine uygunluk durumlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye'deki ilköğretim okulları II. kademede 2018 yılından itibaren kullanılan müzik ders kitaplarında yer alan ve söz müziği Türk besteciler tarafından oluşturulmuş okul şarkıları ritmik uyum bakımından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda belirlenen okul şarkıları ritmik yapı açısından çok uygun, uygun, düzeltilmeli ve uygun değil olarak gruplanmıştır. Ayrıca ritmik uyum açısından düzeltmeler gerektiren ve uygun olmayan okul şarkılarına doğru örnekler verilmiştir. Araştırmada bestecilerin şarkı besteleme konusundaki görüşlerinin belirlenebilmesi amacı ile uzman görüşleri alınarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiş, kodlar ve temalar belirlenmiştir. Sonuç olarak ilköğretim II. kademe müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının neredeyse yarısının ritmik yapı açısından düzeltilmesi gereken bölümlerinin olduğu ya da uygun olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler ile prozodi konusunun çocuk şarkısı bestecileri tarafından çok önemsendiği görülmüştür. Prozodi/ritmik uyum konusundaki sorunların Türk çocuk şarkısı bestecilerinin Türkçe'yi çok iyi bilmeleri ve dile hâkim olmalarıyla giderilebileceği ayrıca şarkı bestelemede eğitim müziği besteleme tekniklerinin iyi bilinmesi ve uygulanması bunun yanı sıra müzik öğretmenlerinin ve adaylarının bu konuda bilgilendirilmesi önerilmektedir.
This research was conducted to determine whether the school songs that appears in secondary school music books are in compliance with the principles of rhythmic structure. For this purpose, the school songs that appeared in the Turkish secondary school music books which have been used since 2018 including the songs written and composed by Turkish composers were examined in terms of rhytmic harmony. At the end of this examination, the songs were classified as very appropriate, appropriate, needs rearrangement and inappropriate on account of rhythmic structure. Besides, correct examples were provided for those schools songs that had been classified as needs-rearrangement and inappropriate in terms of rhythmic harmony. In this study, semi-structured interview questions were prepared by taking expert opinions to determine the opinions of composers on song composition. The interviews were analyzed with content analysis method, thus, the codes and the themes were determined. As a result, it was detected that half of the school songs that appears in the secondary school music books are inappropriate in terms of rhythmic structure or they have some parts that needs rearrangement. On the other hand, it was determined with some interviews that children's songs composers highly attach importance to the subject of prosody. It is recommended that the problems with prosody/ryhtmic harmony can be eliminated by Turkish children song composers' knowing the Turkish language well and having a good command of it. In addition, when composing songs, the composing techniques of educational song should be expertised and applied well, and music teachers and applicants should be informed about it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15037
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez.pdf5.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons