Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14300
Title: Bir süt sığırcılığı işletmesinde bovine viral diarrhoea (bvd) virus enfeksiyonunun kontrol ve eliminasyonu
Other Titles: Control and elimination of bovine viral diarrhoea virus in a dairy herd
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yeşilbağ, Kadir
Alpay, Gizem
Tuncer, Pelin
Keywords: Bovine viral diarrhoea
BVD
Eliminasyon
Persiste enfeksiyon
Elimination
Persistent infection
Issue Date: 27-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşilbağ, K. vd. (2012). "Bir süt sığırcılığı işletmesinde bovine viral diarrhoea (bvd) virus enfeksiyonunun kontrol ve eliminasyonu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31(2), 11-17.
Abstract: Bovine viral diarrhoea (BVD) sindirim, solunum ve reprodüktif sistem enfeksiyonlarına neden olması sebebiyle ekonomik önemi olan bir hastalıktır. Modern hayvancılık uygulamalarının temel hedeflerinden birisi de sürüde BVD virus enfeksiyonlarını kontrol altına almak ve elimine etmektir. Farklı yöntemler kullanılarak BVD’nin ülke çapında kontrol altına alındığı ya da eradike edildiği birçok örnek bulunmaktadır. BVD virus taşıyıcılarının (persiste enfekte hayvanlar) elimine edilmesi, aşılama, biyogüvenlik ve monitoring sistemlerinin uygulanması hastalığın kontrol ve eradikasyonunda takip edilen başlıca yöntemlerdir. Bu çalışmada, yeni kurulan ve BVDV enfeksiyonu saptanan süt sığırcılığı bir işletmede hastalık kontrol programının oluşturulması ve eliminasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sürü taramalarında ticari bir antijen ELISA yöntemi kullanılmış, pozitif olduğu belirlenen hayvanlardan virus izolasyonu yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 400 hayvandan alınan kan örnekleri test edilmiş, pozitif sonuç veren hayvanlar 21 gün arayla ikinci kez örneklenerek persiste enfeksiyon yönünden kontrol edilmiştir. Çalışma sürecinde taranan düve ve erişkin sığırlarda % 1,27 (3/236) oranında akut enfeksiyon varlığı saptanırken persiste enfeksiyon belirlenememiştir. İşletmede doğan buzağıların takibinde prekolostral veya 3 aylık yaşta alınan kan örnekleri kullanılarak %4.84 (8/164) oranında persiste enfekte buzağı doğumu belirlenmiştir. Persiste enfekte buzağıların ivedilikle sürüden ayrılması ve aşılama programının uygulanmasına bağlı olarak bir sonraki doğum döneminde sürüde persiste enfekte buzağı doğumlarının görülmediği belirlenmiştir. Bu çalışma ile persiste enfekte buzağıların takip edilerek ayıklanması ve aşılama çalışmalarının birlikte yürütülmesiyle sürü bazında BVDV eliminasyonunun başarıyla sağlanabildiği gösterilmiştir.
Bovine viral diarrhoea virus creates economically important concerns due to infection of gastrointestinal, respiratory and reproductive systems. One important target of modern animal husbandry is control and elimination of BVD virus infections in the herd. Several countries controlled and eradicated the disease by performing different strategies. Identification and elimination of BVD virus carriers (persistently infected animals), vaccination, biosecurity and monitoring are the main steps of control and eradication programmes. In this study, disease control and elimination were applied on newly established-BVDV infected dairy herd. Screening of the animals was performed by antigen ELISA and virus isolation was achieved from the antigen positive animals. For that purpose, blood samples from 400 animals were tested and antigen positive individuals were retested with 21 days intervals for identification of persistent infection animals. Although 1,27 %(3/236) of the heifers and cows were identified as acutely infected, no persistent infection was detected among those of animals. Calves were screened using blood samples either in precolostral stage or after 3 months of age. The rate of persistently infected calves born in the herd was 4.84% (8/164). Due to the urgent elimination of persistently infected calves and implementation of vaccination schedule, no PI hatchling was identified at the next calving period. In this study it was showed that BVDV elimination is successfully obtainable at herd level in Turkey by removal of PI animals concordantly applied with herd vaccination practices.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144363
http://hdl.handle.net/11452/14300
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2012 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_3.pdf236.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons