Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13082
Başlık: Alkol (Etanol) kullanımının testis yapı ve işlevi üzerindeki etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of ethanol consumption on the testes and function
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Özfiliz, Nesrin
Anahtar kelimeler: Alkol
Ethanol
Testis
Sertoli hücresi
Tubulus seminiferus kontortus
Testes
Sertoli cell
Seminiferous epithelium
Yayın Tarihi: 31-May-2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özfiliz, N. (2001). "Alkol (Etanol) kullanımının testis yapı ve işlevi üzerindeki etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 109-115.
Özet: Alkolün sürekli kullanımının yavaş yavaş alışkanlık oluşturduğu, kullanan kişilerin sindirim sistemleri, karaciğer ve böbreklerinde rahatsızlıklar ile cinsel güçlerinde azalma olduğu bildirilmektedir. Gebelikleri sırasında alkol kullanan annelerin fötüslerinin vücut ağırlığının düşük konjenital anomalili ve mental gelişmelerinin yavaş ve yetersiz olduğu da tespit edilmiştir. Alkol kullanımının erkek üreme sistemi üzerindeki çarpıcı etkilerini iki ayrı açıdan incelemek mümkündür. Bunlardan ilki bireyin kendisinin alkol kullanması, ikincisi bireyin maternal dönemde plasenta arcılığı ile alkole maruz kalmasıdır.
It has been reported that the continous consumption of alcohol has initiated addiction and the consumers have undergone digestive system, liver and renal diseases as well as sexual impotens. It has been determined that the foetus got light body weight, has got congenital malformations and slow and insufficent mental development as well. The significant effects of consumption alcohol can be examined in two different aspects. The former is individual alcohol consumption, the latter is alcohol exposure via plasenta during the maternal period.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144590
http://hdl.handle.net/11452/13082
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2001 Cilt 20 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
20_3_18.pdf160.26 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons