Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12931
Başlık: Buzağı ishallerinde sıvı tedavisi
Diğer Başlıklar: Fluid therapy in diarrheic calves
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şentürk, Sezgin
Anahtar kelimeler: Buzağı
Calf
İshal
Sıvı
Dehidrasyon
Asidozis
Diarrhea
Fluid
Dehydration
Acidosis
Yayın Tarihi: 29-May-2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şengül, S. (2001). " Buzağı ishallerinde sıvı tedavisi". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 161-167.
Özet: İshalli buzağılarda ölümün en yaygın nedenleri dehidrasyon ve asidozisdir. Öncelikli olarak buzağılarda ishallin tedavisi oral ve paranteral solusyonlarla, elektrolit, asit-baz dengesi, sıvı ve enerji açığı düzenlenmesi temelinde yapılır. Hafif ve orta şiddetli ishalli buzağılarda oral rehidrasyon tedavisi tek başına oldukça etkilidir. Şiddetli dehidrasyona ve asidoza sahip olan buzağılarda en iyi tedavi intravenöz sıvılarla sağlanır. İzotonik kristalloidler ishalli dehidre buzağıların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu solusyonlar intersititiel sıvının hacminin tekrar sağlanması için düşünülmelidir. Laktatlı Ringer solusyonu şiddetli metabolik asidozu düzeltmek için kullanılmamalıdır. Şidetli metabolik asidozlu buzağılarda sodyum bikarbonat kullanılmalıdır. Hipertonik kristalloid solusyonları (%7.2 hipertonik sodyum klorür, 4ml/kg, i.v.) hızlı resussitatif etkilerinden dolayı ishalli endotoksemik buzağıların başlangıç tedavilerinde önemlidirler.Hipertonik kristalloid solusyonlrın etki süreleri koloid solusyonların ilavesi ile uzatılabilir. Kolloid solusyonlar plazma onkotik basıncında artış meydana getirerek, plazma hacmini yükseltirler. Hipertonik sodyum klorür ve dekstran 70 solusyonlarının birlikte uygulanması oral uygulanan sıvıların emilimini artırabilir. Sonuç olarak, hafif ve orta şiddetli ishalli buzağılarda oral rehidrasyon tedavisi tek başına kullanılabilir. Bununla birlikte, ishalli şidetli dehidre buzağıların tedavisinde izotonik oral elektrolit solusyonu ile birlikte küçük hacimlerde hipertonik sodyum klorür -dekstran 70 kombinasyonunun intravenöz uygulanması daha etkili bir yoldur.
The most common causes of death in diarrheic calves are dehydration and acidosis. Treatment of diarrhea in calves is primarily based on correcting the electrolyte, acid-base imbalances, fluid and energy deficits via using of oral and paranteral solutions. Just an oral rehydration therapy is the most effective therapy for mildly or moderately affected diarrheic calves. The best way of treating calves with severe dehydration and acidosis is use of intravenous fluids. Isotonic crystalloids are widely used to treat dehydrated calves with diarrhea. This solutions should be considered to the replacement of interstitial fluid volume. Lactated Ringer's solution should not be used to correct severe metabolic acidosis. Sodium bicarbonate should be used to in calves with severe metabolic acidosis. Hypertonic crystaloid solutions (e.g., %7.2 hypertonic saline, 4ml/kg, i.v.) are valuable in the initial treatment of endotoxemic calves with diarrhea because of their rapid resuscitative effects.The effects of hypertonic crystaloid solutions can be prolonged by adding colloid solutions (Dextran 70). Administration of colloid solutions causes an increase in plasma volume, which increases the plasma oncotic pressure. Absorption of orally administered fluids can be enchanced by intravenous administration of hypertonic saline-dextran solution. As a conclusion, just an oral rehydration therapy alone can be used for mildly or moderately affected diarrheic calves. However, intravenous administration of a small volume of hypertonic saline and dextran 70 solution combined along with an isotonic oral electrolyte solutions are more efective way to treat diarrheic severely dehydrated calves.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144620
http://hdl.handle.net/11452/12931
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
20_1-2_24.pdf124.57 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons