Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12461
Title: Inconsistencies between mathematics teacher’s beliefs on ideal geometry teaching and their teaching practice
Other Titles: Matematik öğretmenlerinin ideal geometri öğretimine ilişkin inançları ile öğretim uygulamaları arasındaki uyumsuzluklar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Eğitimi Bölümü.
Güler, Hatice Kübra
Altun, Murat
Keywords: Effective mathematics teaching
Geometry teaching
Teacher belief
Teacher education
Etkili matematik öğretimi
Geometri öğretimi
Öğretmen inançları
Öğretmen eğitimi
Issue Date: 15-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, H.K. ve Altun M. (2015). “Inconsistencies between mathematics teacher’s beliefs on ideal geometry teaching and their teaching practice”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(1), 131-153.
Abstract: This study is an attempt to reveal which teaching models are adopted more by mathematics teachers in Turkey, how they conduct geometry courses and the views on an effective geometry courses. The research is case study. Eight teachers, each with 8 hours, were observed for 64 periods in geometry courses. After that, semi-structured interviews (30-35 minutes) were carried out with them. The data were analysed using content analysis. As a result of analysis, it was shown that teachers subscribed to constructivist approach in interviews, although they used traditional teaching methods in their lessons. Consistencies between teachers’ behaviours and statements were examined in terms of effective mathematics teaching. Consequently, the inconsistencies were observed about problem solving and associating mathematics with real life. It was thought that putting in practise the reforms on education would help for overcoming these inconsistencies.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ortaokul matematik öğretmenlerinin bir geometri dersine ilişkin görüşleri ile öğretim uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları ve bu uyumsuzlukların nedenlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Sekiz öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlerin her biri 8’er ders saati olmak üzere, geometri konularının anlatıldığı toplam 64 ders saatinde gözlemlenmiştir. Daha sonra öğretmenlerle 30-35 dakikalık yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerin, derslerinde geleneksel yaklaşıma daha yakın olmalarına karşın görüşmelerde yapılandırmacı bir öğretim yaklaşımından yana oldukları görülmüştür. Öğretmen davranışları ile ifadelerinin etkili matematik öğretimi bakımından tutarlılığı incelenmiştir. Sonuç olarak, farklılığın gerçek hayatla ilişkilendirme ve problem çözme hususlarında daha belirgin olduğu görülmüştür. Bu uyumsuzlukların giderilmesinde, eğitim öğretimdeki reform hareketlerinin uygulamaya geçirilmesinin de yararlı olabileceği düşünülmüştür.
Description: This article is a part of Hatice Kübra Güler’s Ph.D thesis. (Bu makale, Hatice Kübra Güler’in doktora tezinin bir parçasıdır.)
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153580
http://hdl.handle.net/11452/12461
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2015 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_7.pdf295.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons