Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9974
Title: Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesinde 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler
Other Titles: Frequency of children's having home accident children aged between 0-6 living in Nilüfer public health research and training area.
Authors: Akış, Nalan
Karatepe, Tekin Ulaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Ev kazası
Epidemiyoloji
Güvenlik tanılama ölçeği
Home accident
Epidemiology
Scale of safety measure
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karatepe, T. U. (2011). Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesinde 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde (NHSEAB) yaşayan 0-6 yaş grubu çocuklarda yapılan kesitsel bir araştırmadır. Çalışmada çocukların son iki hafta içinde ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili risk faktörleri değerlendirilmiştir. Analizlerde student's t testi, pearson ki kare testi, yates düzeltmeli ki kare testi kullanılmıştır.Çocukların ev kazası geçirme sıklığı % 19,7'si (n=104) bulunmuştur. Kaza geçirme sıklığı erkek çocuklarda kız çocuklara göre anlamlı olarak daha fazladır (sırasıyla % 25,7,% 13,8; p<0,05). Kaza sıklığı 24-35 aylık çocuklarda anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur.Ailenin ekonomik durumunun iyi olması, annenin sağlık algısının iyi olması kaza sıklığını azaltmaktadır. Ev kazası geçirmeyen çocukların annelerinin güvenlik önlemlerini tanılama ölçeğinden aldıkları puan anlamlı olarak daha fazladır.Çocuklarda ev kazalarını azaltmak için anne, babalara eğitim verilmesi uygun olacaktır.
This study is a cross-sectional study which is done with children aged between 0-6 living in Nilüfer public health research and training area. In the study, frequency of childrens having home accident in two weeks time and related risk factors were considered. Students t test, pearson chi square test, yates continuity correction chi square was used in statistical analysis.Frequency of childrens having home accident has been found 19,7 % (n=104). Frequency of having accident is significantly more in boys than girls (respectively 25,7 %, 13,8 %; p<0,05). Accident frequency in 24-35 month children was found significantly more than the others.Familys having better economic condition, mothers good health perception have been reduced accident frequency. Childrens mothers score of Scale for Mothers Identification of Safety Measures against Home Accidents for Children of 0-6 Years Age Group who doesnt have had home accident is significantly higher.Giving education to parents will be relevant to reduce accidents among children.Key words: Home accident, epidemiology, scale of safety measure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9974
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307345.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons