Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9965
Title: Bağımsızlıktan günümüze Makedonya'da din eğitimi (1991-2010)
Other Titles: Religious education in Macedonia: From independence to present day (1991-2010)
Authors: Gündüz, Turgay
Arif, Kadr
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Örgün din eğitimi
Yaygın din eğitimi
Makedonya’da dinî hayat
Din eğitimi müfredatı
Din eğitimi kurumları
Formal religious education
Informal religious education
Religious life in Macedonia
Religious education curriculum
Religious educational institutions
Issue Date: 24-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arif, K. (2011). Bağımsızlıktan günümüze Makedonya'da din eğitimi (1991-2010). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bağımsızlıktan Günümüze Makedonya'da Din Eğitimi konulu tezde önce araş-tırmanın amacı ve öneminden söz edilerek varsayımlar bildirilmiştir. Daha sonra da araştırmanın metodu hipotezler ve araştırma teknikleri açıklanmıştır. Bunlar tezin giriş kısmında yer almaktadır.Tezin birinci bölümünde bağımsızlıktan sonra Makedonya'da dînî hayat ve din-devlet ilişkileri araştırılmıştır. Makedonya'da din eğitiminin yapılan-masında yakından alakalı olan bütün dînî kuruluş, teşkilat, yayın vb. kurumların din-devlet ilişkileri bağlamında, faaliyetlerinin kanuni temelleri araştırılmaya çalışılmıştır. Tezin ikinci bölümde Makedonya Cumhuriyeti eğitim sisteminde din eğitiminin yeri, hukuki dayanakları, ülkede din eğitiminin bu günkü mevcut durumu ve Bağımsızlıktan (1991?2010) günümüze kadar din eğitimi alanında özellikle örgün din eğitiminde atılan adımlar araştırılmıştır. Bununla birlikte, gelişmiş bazı Avrupa ülkelerindeki din eğitimi ile ülkede yaygın din eğitimi araştırmamıza konu edilerek, yaygın din eğitiminin aracı-larından olan kitle iletişim araçları vb. aracılığıyla dînîn eğitim faaliyetleri araştırılmış-tır. Son olarak araştırma zamanı elde edilen bilgilere göre Makedonya'da din eğitiminin her zaman var olduğu fakat zayıf kaldığı din eğitimi ve öğretimine tesir edebilecek bazı faktörlerin olduğu sonucuna varıldı.
This MA thesis examined the emergence of religious education in Macedonia. The purpose of this study was to investigate religious institutions, programs, organizations and publications related to religious education in Macedonia. Qualitative methods, like archival research, content analysis, historical method, life history, textual analysis and semi-structured interview, were applied in this study. This thesis focused on religious life, religion-state relations, and legal foundations of religious education in the first chapter. In the second chapter, it was inspected the past and current status, and legal grounds of religious education in Macedonian national education system. It was also examined debates and developments in formal and informal religious education in the context of religious education in some European countries. The results revealed that religious education in Macedonia existed and endured forever in the past in any way, and still, it is experienced some debates focused on how to perform religious education in a secular and multi cultural, multi religious country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9965
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311103.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons